Personuppgiftspolicy

Information om personuppgiftshantering inom Alimak Group.

Alimak Group är en global marknadsledare inom vertikala transportlösningar med kunder främst inom bygg och industri. Vi strävar alltid efter att bygga starka och pålitliga relationer med alla våra affärspartners. Det är därför essentiellt för oss att hantera din persondata med din integritet i fokus.

Personuppgifter är all sorts information som kan användas för att identifiera dig som person. Vår sekretesspolicy beskriver varför och hur vi hanterar dina personuppgifter samt hur du kan utöva dina rättigheter.

Vårt ansvar

Vi hanterar dina personuppgifter för att bedriva vår verksamhet och sålunda kunna förse våra kunder med förväntade lösningar. De flesta sådana uppgifter är kopplade till din anställning, ditt intresse som aktieägare eller annat intresse i Alimak Group. Uppgifterna gäller kontaktuppgifter och information som behövs för att upprätthålla relationen med dig eller din arbetsgivare.

Alimak Group är ansvarig (controller) för all behandling vi utför på dina personuppgifter. Vi följer gällande regler för dataskydd och hanterar personuppgifter utifrån sådana regler och enligt interna policyer och riktlinjer. Vi försäkrar dig om att vi vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Insamling

Vi samlar bara in personuppgifter för specifika, explicita och legitima syften. Insamlingskällor kan variera, men personuppgifter tillhandahålls vanligtvis av dig när du kontaktar oss via våra webbplatser, e-post, sociala medier etc., när du utövar din rätt som aktieägare eller av din arbetsgivare som del av kontakterna med Alimak Group.

Förvaltning och syfte

Alimak Group behandlar personuppgifter för flera ändamål. De vanligaste processerna är inköp och försäljning i syfte att slutföra avtal med leverantörer och kunder. Tillhörande processer omfattar marknadsföring, eftermarknadstjänster och hantering av kundrelationer. Dessa är nödvändiga för att attrahera potentiella kunder samt hantera och utöka befintliga kundrelationer. Andra typer av behandling som krävs när vi utför vår verksamhet i enlighet med lagliga skyldigheter och god etik inkluderar företagsledning, kvalitetsledning och finansiella revisioner.

Bibehållande

Vi behandlar endast dina personuppgifter så länge som nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen. Därefter raderas, pseudonymiseras eller anonymiseras personuppgifterna så att det inte längre kommer att kunna härledas till dig. Hur länge vi behåller personuppgifterna beror på syftet med behandlingen, inklusive gällande lagstiftning.

Överföring

Vi överför endast personuppgifter över gränser (överföringar från tredje land) om det är nödvändigt för att uppfylla vårt åtagande gentemot dig eller din arbetsgivare, för att tillgodose Alimak Groups legitima intressen eller att följa en lagstadgad skyldighet.

Alla processorer eller tredje part som kan behandla dina personuppgifter på uppdrag av Alimak Group har rätt att göra det endast enligt de tekniska, organisatoriska och juridiska kraven som anges av Alimak Group och specificeras i avtal med varje processor, tredje part eller annan kontrollant.

Användningen av cookies på Alimak Groups webbplatser

En cookie är en liten datafil som Alimak Groups webbplatser lagrar tillfälligt eller permanent på datorns hårddisk när du besöker våra webbplatser. Vi använder cookies huvudsakligen för att analysera hur våra webbplatser används, för att analysera webbplatsernas prestanda och för att förbättra din webbplatsupplevelse. Vi använder även cookies för att marknadsföra våra produkter och tjänster till dig och våra kunder.

Du kan begränsa, blockera eller vägra cookies genom att justera cookie-inställningarna i din enhets webbläsare eller i inställningsdelen på din mobila enhet. Använd hjälpfunktionen / inställningarna för att lära dig mer om hantering av cookies.

Den registrerades rättigheter

När du eller din arbetsgivare är bosatt i EU/EES eller när dina personuppgifter behandlas av ett Alimak Group-företag inom EU/EES, gäller GDPR (General Data Protection Regulation). Förordningen innehåller bestämmelser om skydd för fysiska personer i fråga om behandling av personuppgifter. Med denna lagstiftning kommer ett antal rättigheter som du kan ha anledning att utöva. När du utövar dina rättigheter, vänligen kontakta oss på någon av adresserna enligt nedan under avsnittet ”Var du kan vända dig för frågor och ytterligare information”. Eventuella begränsningar, eller förändringar, av behandlingen kommer att gälla för Alimak Group samt för alla parter som behandlar personuppgifter på vår vägnar.

Rätt till åtkomst

Du har rätt att få information om huruvida vi behandlar personuppgifter om dig och i så fall kommer det på din begäran att lämnas till dig i ett strukturerat, vanligt använt format. Vidare är det din rätt att överföra dessa uppgifter till tredje part.

Förutom de personuppgifter som behandlas har du rätt att bli informerad om ändamålet och den rättsliga grunden för bearbetning, all tillgänglig information om källan till uppgifterna, om möjligt, den tid som vi kommer att behålla uppgifterna, eventuella mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller kommer att avslöjas, våra garantier för eventuella överföringar från tredjeländer och den logik som berörs om automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, utförs på dina personuppgifter.

Rätt till rättelse

Alimak Group ansvarar för noggrannheten i de personuppgifter vi behandlar om dig. Men om du anser att dina personuppgifter som vi behandlar är felaktiga har du rätt att begära korrigering av sådana felaktiga uppgifter. Efter den utförda rättelsen informerar vi dig om de åtgärder som vidtagits för att uppfylla din begäran.

Rätt till invändan

Du har rätt att invända mot bearbetning när dina personuppgifter används för marknadsföring och för berättigade intressen hos Alimak Group, inklusive när profilering används för dessa ändamål. Om dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter anses åsidosätta våra legitima intressen kommer vi att avsluta behandlingen och informera dig om de åtgärder som vidtagits.

Rätt till begränsning av bearbetning

Det är din rätt att begära begränsning av bearbetning när du anser att syftet med behandlingen inte längre är giltigt, när du anser att behandlingen är olaglig, om du bestrider noggrannheten i de personuppgifter som behandlas eller när det motsätter sig bearbetning.

När begränsningar utförs på din begäran kommer Alimak Group att informera dig om begränsningar av bearbetning upphör.

Rätt att återkalla samtycke

Några av de bearbetningsaktiviteter som utförs hos Alimak Group kan baseras på ditt samtycke. I så fall har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Din återkallelse av samtycke påverkar inte lagenligheten av bearbetning som genomförts före återkallelsen.

Om du återkallar ditt samtycke upphör Alimak att behandla dina personuppgifter, såvida vi inte är skyldiga att fortsätta att behandla dem enligt en laglig skyldighet.

Rätt att bli glömd (radering)

Liksom rätten till begränsning är det din rätt att begära radering av dina personuppgifter när du anser att syftet med behandlingen inte längre är giltigt eller om du anser att behandlingen är olaglig.

Om Alimak Group måste fortsätta behandlingen av dina personuppgifter för att följa en laglig skyldighet, kommer vi att avslå din förfrågan och informera dig om motivet.

Rätt till dataöverföring

Om behandlingen av dina personuppgifter baseras på samtycke, utförs automatiskt eller är nödvändig för utförandet av ett kontrakt som du ingår i, har du rätt att åberopa din rätt till dataöverföring. På din förfrågan och om möjligt kan Alimak Group, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format, ge dina personuppgifter till en part som du väljer.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Alimak Group kan ändra eller uppdatera denna sekretesspolicy vid behov för att spegla förändringar i vår verksamhet eller ändringar i gällande lagstiftning. Vänligen se över denna policy regelbundet.

Var du kan vända dig för frågor och ytterligare information

För frågor om denna policy eller dina rättigheter, kontakta oss via e-post på privacy@alimakgroup.com eller via vanlig post på adressen nedan:

Alimak Group AB (publ)
Att: Global Data Protection Manager
Blekholmstorget 30    
111 64 Stockholm

Senast ändrad: 3 maj 2018