Detta uttalande om tillgångsdatahantering beskriver Alimak Group ABs och dess koncernbolags praxis enligt schema A ("Alimak Group", "vi", "oss" eller "vår") för att samla in, lagra och använda data från Alimak Groups maskiner, produkter och andra tillgångar som drivs av eller på uppdrag av kunder ("Tillgångar").
Vår sekretesspolicy beskriver hur vi hanterar personuppgifter. dvs. information som kan användas för att identifiera en person.

Data vi kan samla in

Systemdata

Systemdataär information som skickas till oss genom digitala plattformar (”plattformar”), A3 och liknande applikationer (”appar”) och genom telematik (och liknande utrustning) (”enheter”) (vi använder termen ”digitala erbjudanden” för att kollektivt beskriva alla applikationer och enheter som vi använder), vilka kan innefatta:

 • Information om enheter, tillgångar och komponenter, inklusive modellnummer, serienummer, ordernummer, program- och maskinvaruversion, prestanda och konfiguration, inklusive arbetsverktyg eller annan kringutrustning som är ansluten till tillgångarna.
 • Elektroniska data, inklusive givarloggar, trender, histogram, händelsedata, övriga varningsmeddelanden, digitala statusdata, felkoder, antal uppmätta timmar avseende service, elektroniska datafiler nedladdade manuellt eller automatiskt från en tillgång, felsökningsdata och andra data beroende på kund, tillgång och kommunikationskanal som används av en enhet.
 • Information om enhetens fysiska plats, inklusive fysisk plats för en tillgång (t.ex. fastställt med hjälp av satellit, GPS, mobiltorn, Bluetooth- eller Wi-Fi-signaler).
 • Inspelade händelsedata inklusive plats, hastighet och riktning.
 • Service- och underhållshistorik, inklusive arbetsorder (registrering av allt underhåll, alla reparationer, inköp av delar, utbyten och modifieringar av en tillgång), komponentens livslängd (historik över en komponents användning, slitage och brukningstid), underhållsschema, planerat underhåll, data om garantitäckning, avtal om underhåll och reparation, serviceintervall (schemalagda intervall för planerat underhåll och komponentbyten för en tillgång), komponentlistor (listor över delar som utgör en tillgång) och servicebrev (med beskrivning av särskilda serviceåtgärder som rekommenderas av tillverkare i syfte att korrigera ett känt problem med en tillgång).
 • Arbetsplats och miljöförhållanden.
 • Användningsmönster, inklusive användardefinierad produktinformation som du förser oss med via ett digital erbjudande.

Så här kan vi samla in data

Data inhämtade genom din användning av våra produkter och/eller tjänster

Vi kan samla in information om din användning av våra produkter och/eller tjänster. Exempel:

 • Genom plattformar / applikationer / enheter: Vi kan ta emot information direkt mobil- eller satellitlänk, via radio eller Ethernetanslutning från tillgångar som är utrustade med en applikation eller en enhet som antingen förinstallerades eller installerades av oss, vilket även kan innefatta systemdata. 
 • Vi kan också ta emot information genom din användning av våra inloggningstjänster, där dessa tjänster låter oss använda dina inloggningskriterier för att autentisera din identitet och ge dig möjlighet att dela vissa personuppgifter med oss.

Andra sätt vi samlar in information

Vi kan också samla in annan information om dig, din enhet, eller din användning av tjänsterna på sätt som vi beskriver för dig vid insamlingstillfället eller på annat sätt med ditt samtycke. Du kan välja att inte ge oss vissa typer av information men detta kan försämra din förmåga att använda vissa av dessa produkter och tjänster.

Så här kan vi använda informationen

Vi kan använda insamlad information i bland annat följande syften:

För att tillhandahålla tjänster till dig och andra:

 • För att låta dig övervaka tillgångarnas status, för att genomföra och slutföra beställningar, samt för att kommunicera med dig om inköp eller hyra av tillgångar och dina inköp av delar för tillgångarna, samt ge dig relevant kundservice.
 • För att infria kundsupportavtal, utföra underhåll och reparation och leverera hyrda tillgångar eller delar.
 • För att kunna göra rekommendationer avseende säkerhet, tillgångens hälsotillstånd och underhåll.
 • För att förbättra säkerheten vid maskindrift, inklusive spårning av avstånd till tillgångar eller andra föremål.
 • För att möjliggöra fjärransluten felsökning.
 • För att förse dig med geografiskt relevanta tjänster och innehåll.

I andra allmänna affärssyften:

 • För att utföra marknadsundersökningar.
 • För att utföra dataanalys, granskningar, förbättra produkter, utveckla nya produkter, förbättra, förbättra eller modifiera våra digitala erbjudanden, identifiera användningstrender samt använda och utvidga vår näringsverksamhet, för statistisk analys baserad på aggregerad och avidentifierade data, till exempel referensrapporter.
 • Att tillhandahålla tjänster till kunderna, hantera arbetsflödet, övervaka reparationer, projektera framtida underhåll och service, samt utföra felsökning.
 • För att bekräfta effektiviteten hos rekommendationer, hantera klagomål och genomföra beställningar.
 • För att hantera tillgångs- och detaljlager i syfte att förse dig med maskiner, delar och service.
 • För att hantera en maskinpark av ägda eller hyrda tillgångar.
 • För att utveckla digitala applikationer.

Så här kan vi dela informationen

Med undantag för beskrivningen i den här redogörelsen för hantering av tillgångsdata kan vi också dela information:

 • Med våra filialer, för att leverera de produkter och tjänster som du har beställt.
 • Med tillgångsägare, för att möjliggöra deras användning av tillgången.
 • Med komponenttillverkare, för att ge dem möjlighet att studera användningen av deras produkter, för att förbättra deras produkter samt utveckla nya produkter.
 • Med agenter, tjänsteleverantörer och andra tredjepartspersoner som anlitats av eller är engagerade i verksamhet med tillgångsägare som har hanteringsansvar för tillgången.
 • Med relaterade tredje partspersoner i händelse av omorganisation, samgående, försäljning, joint venture, uppdrag, överföring eller annan disposition av någon del av vårt företag, tillgångar eller innehav (inklusive i samband med någon konkurs eller liknande händelser).
 • Med ytterligare mottagare enligt avtal mellan dig och oss.

Säkerhet

Vi har implementerat rimliga organisationsmässiga, tekniska och administrativa åtgärder avsedda att skydda information inom vår organisation. Tyvärr kan inga system för informationsöverföring eller datalagring garanteras vara 100 % skyddat. Om du har anledning att tro att ditt samarbete med oss inte längre är säkert (till exempel om du känner att säkerheten på ditt konto har försämrats) vill vi att du omedelbart meddelar oss via ”Kontakta oss” nedan.

Uppdateringar av vår redogörelse

Vi kan ändra den här redogörelsen om hantering av tillgångsdata vid valfri tidpunkt utan föregående meddelande. Markeringen ”SENAST UPPDATERAD” överst på den här sidan visar när redogörelsen om hantering av tillgångsdata uppdaterades senast.

Under alla omständigheter kommer vi alltid att samla in, använda och dela data i enlighet med gällande lagar och föreskrifter.

Schema A

Företag inom Alimak Group

 • Alimak Group Management AB
 • Alimak do Brasil Elevadores Ltda
 • Alimak Group Canada Ltd
 • Alimak Group Swiss AG
 • Alimak Group Vertical Access Equipment Co. Ltd.
 • Alimak Group BMU (Shanghai) Co. Ltd.
 • Alimak Group Deutschland GmbH
 • Manntech (HK) Ltd.
 • Cox Gomyl Operations SAU
 • Alimak Group France SAS
 • Alimak Group UK Ltd
 • Alimak Group Hong Kong Ltd.
 • Cox Gomyl Shenzhen Co. Ltd.
 • Cox Gomyl Macau Ltd.
 • Alimak Group India Pvt. Ltd.
 • Avanti Wind Systems India Pvt. Ltd.
 • Alimak Group Italy srl
 • Alimak Group Manufacturing SL
 • Alimak Group Korea Co. Ltd.
 • Alimak Group Benelux BV
 • Alimak Group Benelux NV
 • Alimak Group Norway AS
 • Alimak Group Rus Ltd.
 • Alimak Group Sweden AB
 • Alimak Group Singapore Pte. Ltd.
 • Alimak Group Malaysia Sdn. Bhd.
 • Alimak Group USA Inc
 • Alimak Group Denmark A/S
 • Avanti Brasil Sistemas Eolicos Ltda.
 • Avanti Wind Systems Co. Ltd. Shanghai
 • Avanti Wind Systems SL
 • Alimak Group Australia Pty. Ltd.

Om du har frågor eller behöver mer information

Om du har frågor om den här redogörelsen ber vi dig kontakta oss via e-post på adressen privacy@alimakgroup.com eller via vanlig post på adressen nedan:

Alimak Group AB (publ)
Att: Global Data Protection Manager
Blekholmstorget 30 
111 64 Stockholm, Sverige

Senast ändrad: 21 juni 2022