Valberedning 2017

Alimak Group (Alimak), verksamt inom vertikala transportlösningar, har utsett valberedning för 2017.

Alimak Groups årsstämma antog 2016 en instruktion för utseende av valberedningen, som gäller tills dess bolagstämman beslutar annorlunda. Enligt denna instruktion ska valberedningen före årsstämman 2017 utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna i enlighet med den av Euroclear Sweden förda aktieboken per 31 augusti varje år, tillsammans med styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Den ledamot som företräder den röstmässigt största aktieägaren ska utses till ordförande i valberedningen.

Valberedningen har nu utsetts och utgörs av följande ledamöter:

  • Roger Hagborg, Triton, valberedningens ordförande
  • Johan Lannebo, Lannebo Fonder
  • Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder
  • Fraser Maingay, York Capital Management
  • Anders Thelin, Alimak Groups styrelseordförande

Valberedningen ska inför årsstämman 2017 ta fram förslag till ordförande på stämman, antal styrelseledamöter, arvode till var och en av styrelseledamöterna, val av styrelse och styrelseordförande, arvode till revisor och val av revisor, samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i valberedningens instruktion.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2017 kan göra detta genom post ställd till: Alimak Group AB, att: Nomination Committee, Brunkebergs torg 5, 3 tr, SE-111 51 Stockholm eller via e-mail: hagborg@triton-partners.com. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 15 januari 2017.

Stockholm, 6 oktober 2016

Alimak Group AB