Uppförandekod

Alimak har antagit de principer som anges i denna policy. I vår dagliga verksamhet förväntar vi oss att varje chef, styrelsemedlem, medarbetare och konsult som arbetar internt för Alimak ska följa denna policy som beskriver vårt sätt att bedriva affärer.

Alimak är världsledande inom vertikala transportlösningar baserade på kuggstångsteknik, har ett globalt fotavtryck och spelar därför en viktig roll i de samhällen och de ekonomier där vi bedriver verksamhet.

Hänsynstagande när det gäller miljö, samhälle och bolagsstyrning är en integrerad komponent i våra affärsaktiviteter och vi betraktar ansvarsfulla affärsbeslut och aktiviteter som ett nyckelelement i vår strategi. Detta innebär att de affärsbeslut som fattas inom Alimak ska ta hänsyn till den ekonomiska, sociala och miljömässiga effekten för våra intressenter och de samhällen vi verkar i. Genom att utveckla en hållbar verksamhet optimerar vi fortlöpande vår affärsprestanda, maximerar värdeskapandet för våra intressenter och förstärker vårt bidrag till samhällsutvecklingen.

Alimak stöder internationella standarder gällande mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljön och anti-korruption. Vår uppförandekod bygger på FN:s Global Compact och dess tio principer som vägleder företags uppförande när det gäller mänskliga rättigheter, arbete, miljö och anti-korruption. Alimak strävar efter att agera som ett sammanhållet företag, baserat på en gemensam uppsättning värderingar, affärsprinciper, policys och styrning. Varhelst vi bedriver verksamhet agerar vi som ett lokalt företag som identifierar och arbetar med lokala affärsrisker och -möjligheter.

Samverkan med intressenter

Bland våra intressenter finns medarbetare, kunder, affärspartners, leverantörer, aktieägare och myndigheter samt de samhällen i vilka vi bedriver verksamhet. Våra relationer och dialoger ska vara uppriktiga och transparenta. Vi värdesätter samverkan och uppmuntrar därför en konstruktiv dialog med alla våra intressenter. Vi förespråkar en fri och rättvis handel, strävar efter rättfram konkurrens och etiska förhållanden inom det juridiska ramverk som finns i de länder där vi bedriver verksamhet.

Kunder

Vi är den globala marknadsledaren och pionjären inom vår bransch och strävar efter att leverera högkvalitativa och säkra produkter och tjänster som bidrar till att skapa framgång för våra kunder.

Vi ska presentera och marknadsföra våra lösningar på ett hederligt sätt, och vi använder oss inte av orättvisa eller vilseledande försäljningsmetoder. Alimak accepterar inte någon form av bedrägligt beteende, mutor eller korruption. Vi ska inte erbjuda kunder eller potentiella kunder, eller deras representanter, några som helst otillbörliga förmåner som strider mot gällande lagstiftning, Alimaks policys och riktlinjer eller rimlig och allmän vedertagen praxis för etiska affärer. Ytterligare vägledning finns i Alimaks etiska riktlinjer.

Medarbetare

Alimak inser att det är våra medarbetare som är själva nyckeln till vår framgång. Vårt mål är att vara en attraktiv arbetsgivare och vi strävar efter att locka till oss, utveckla och behålla kvalificerade och motiverade personer i en professionell och attraktiv arbetsmiljö. Alla Alimaks aktiviteter måste genomföras med respekt för mänskliga rättigheter och medarbetarnas hälsa och säkerhet.

 • Vi accepterar inte användning av barnarbete eller tvångsarbete.
 • Alla medarbetare ska behandlas rättvist och jämlikt. Vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö i vilken människor respekteras oavsett sina individuella olikheter, talanger eller personliga egenskaper. Ingen anställd eller arbetssökande ska diskrimineras på grund av sin ålder, etniska bakgrund, kön, religion, handikapp, nationalitet, sexuell läggning, civilstånd eller föräldrastatus eller sin politiska åsikt.
 • Vi respekterar att medarbetarna har rätt att välja huruvida de vill representeras av en fackförening gällande kollektivavtal. Ingen medarbetare som utövar denna rätt ska utsättas för diskriminering.
 • Alla medarbetare ska känna till de grundläggande villkoren för sin anställning.
 • Alimak strävar efter att tillhandahålla och fortlöpande förbättra en trygg och hälsosam arbetsplats genom att säkerställa säkerhet i arbetsprocesser, förebygga och åtgärda ohälsosamma förhållanden och att vidta åtgärder för att främja hälsa och välbefinnande. Vi har åtagit oss att erbjuda våra medarbetare en drog- och alkoholfri arbetsplats och vi tolererar inte någon som helst form av trakasserier, hämnd, våld, ovårdat språk eller mobbning.
 • Alla medarbetare ska iaktta särskild försiktighet för att förhindra obehörigt yppande eller felaktig användning av konfidentiell företagsinformation. Vi ska dock sträva efter öppenhet och uppmuntra utbyte av kunskap inom ramarna för konfidentialitet.
 • Alimaks medarbetare ska undvika alla kontakter som skulle kunna leda till eller tyda på en intressekonflikt mellan personliga aktiviteter och Alimaks verksamhet.
 • Alimak accepterar inte något som helst bedrägligt beteende, mutor eller korruption. Affärsgåvor eller gästfrihet ska endast erbjudas eller accepteras i enlighet med lokal lagstiftning och affärsmetoder samt Alimaks etiska riktlinjer. Om dessa principer inte beaktas kommer Alimak att agera omedelbart och konsekvent mot den/de berörda personen/personerna.

Aktieägare

Alimak strävar efter att vara en attraktiv investering för våra aktieägare, och vi arbetar för en långsiktig, hållbar utveckling av aktievärdet. Vi informerar alla våra aktieägare och marknaden om alla större utvecklingar som påverkar bedömningen av företaget på ett snabbt, simultant och transparent sätt.

 • Vi rapporterar alla finansiella transaktioner i enlighet med allmänt vedertagen revisionspraxis enligt vad som anges i tillämpliga revisionspolicys för Alimak, och i enlighet med lokal lagstiftning och regelverk.
 • Vi har en policy för ett fullständig, likvärdig och simultant offentliggörande för att säkerställa att marknaden erhåller snabb, utförlig och begriplig information i enlighet med tillämpliga lagar, regelverk, börsregler och koder för bolagsstyrning.
 • Vi använder oss inte av insiderinformation vare sig direkt eller indirekt i börshandeln.

Leverantörer och andra affärspartners

Alimak strävar efter att vara en pålitlig partner för sina leverantörer. Vi fokuserar på långsiktiga, goda affärsrelationer och ett sunt samarbete. Vi förväntar oss att våra leverantörer stöder och alltid efterlever internationella standarder för mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och tillämpliga lagar och regelverk för miljö, anti-korruption, exportkontroll och sanktioner. Vi kräver att våra leverantörer, inklusive deras leverantörer, underleverantörer, producenter och affärspartners som producerar varor åt Alimak, utformar sin verksamhet i enlighet med denna policy och Alimaks uppförandekod för leverantörer – vi anser att detta är ett viktigt kriterium vad gäller att etablera eller fortsätta våra affärsrelationer.

 • Vi är medvetna om den inköpskraft som Alimak har och dess möjliga effekter på våra affärsrelationer. Vi väljer leverantörer enbart baserat på deras meriter, och vi tydliggör för alla leverantörer att vi förväntar oss att de ska konkurrera på ett rättvist och aktivt sätt för vår verksamhet.
 • Vi väljer och utvärderar leverantörer utifrån i förväg definierade kriterier som exempelvis kvalitet, pris, tillgänglighet, leverans, tillförlitlighet, service och krav på bolagsansvar, vilket inkluderar sociala och miljömässiga aspekter.
 • Efterlevnad av policyns principer ska utgöra en integrerad del av juridiska kontrakt och avtal med leverantörer.
 • Affärsbeslut och -aktiviteter ska utgå från det som är bäst för företaget, våra kunder och intressenter. Därmed ska beslut inte motiveras av personliga eller otillbörliga relationer eller intressen och de får heller inte påverka en oberoende och sund bedömning.
 • Vi strävar efter att etablera relationer med våra affärspartners (t.ex. konsulter, joint venture-partners) som bygger på ömsesidigt förtroende och följer avsikten i denna policy.
 • Alimak accepterar inte konkurrenshämmande aktiviteter. Vi deltar inte i diskussioner eller ingår avtal med konkurrenter gällande prissättning, marknadsandelar eller liknande olagliga aktiviteter.
 • Alimaks leverantörer är skyldiga att underteckna och följa vår uppförandekod för leverantörer som innehåller detaljerade krav gällande mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och anti-korruption.

Samhälle

Vår verksamhet bidrar till den ekonomiska utvecklingen genom att skapa direkta och indirekta arbetstillfällen och genom att bidra ekonomiskt till de samhällen i vilka vi bedriver verksamhet. Vårt mål är att vara ett långsiktigt företag och en god företagsmedborgare.

Alimak agerar på ett ansvarsfullt sätt enligt lagstiftningen i de länder där vi bedriver verksamhet.

Alimak engagerar sig inte i politiken i de länder där vi bedriver verksamhet, och vi skänker inte heller pengar till politiska ändamål. Vi kommenterar inte politik och gör inte heller några politiska ställningstaganden när vi representerar vårt företag.

Miljön

Alimak har åtagit sig att bedriva sin verksamhet på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. Vi strävar ständigt efter att bli ännu bättre och att bli mer resurseffektiva.

 • I vår egen verksamhet strävar vi efter en effektiv användning av råmaterial och energi samt att minimera relaterat avfall och CO2-utsläpp.
 • Tillsammans med våra leverantörer, affärspartners och kunder strävar vi efter att minska vårt koldioxidavtryck och att minska vårt sociala och miljömässiga fotavtryck.

Vägledning, efterlevnad och rapportering

Policyns krav gäller alla medarbetare, styrelsemedlemmar och interna konsulter hos Alimak, på alla marknader och vid alla tidpunkter. Om du har några frågor om denna policy, vänligen vänd dig till din närmaste chef eller CFO.

Styrelsen för Alimak Group AB ansvarar för denna policy och granskar regelbundet dess innehåll och efterlevnad. Varje chef ansvarar för att dessa policys lyfts fram och efterlevs i det dagliga arbetet. Alla medarbetare ansvarar för att sätta sig in i innehållet i Alimaks policys och riktlinjer och för att agera i enlighet med dessa, och uppmuntras att vända sig till sin närmaste chef med eventuella frågor eller funderingar och för att lyfta fram exempel på god såväl som tveksam praxis. All verksamhet som omfattas av denna policy kommer att granskas regelbundet.

Handlingar som avviker från denna policy måste genast korrigeras och är underställda disciplinära åtgärder upp till avsked, beroende på hur allvarlig händelsen är.

Koncernens CFO eller en person som utsetts av Alimak Groups styrelse innehar koncernens efterlevnadsfunktion och rapporterar till ordförande i revisionskommittén. Alla avvikelser från uppförandekoden, de etiska riktlinjerna eller uppförandekoden för leverantörer ska rapporteras till funktionen för regelefterlevnad genom att man skickar ett e-postmeddelande till whistleblower@alimakgroup.com eller ett vanligt brev till adressen nedan.

Alimak Group AB
Att: Funktionen för regelefterlevnad
Brunkebergstorg 5
111 51 Stockholm

Alimak ger även tillgång till en intern visselblåsarfunktion. Detaljer om visselblåsarfunktionen finns på Alimaks Intranet/webbplats via länken ”Visselblåsare”.

Oavsett rapporteringskanal kommer alla anklagelser om potentiella överträdelser av riktlinjerna som görs i god tro att erhålla en snabb, rättvis och noggrann undersökning med relevant intern och/eller extern assistans.

Det kommer att inte att förekomma någon form av vedergällning eller andra negativa konsekvenser för personer som rapporterar i god tro. Den mottagna informationen kommer att hanteras i enlighet med den svenska dataskyddsinspektionens riktlinjer gällande hantering av känslig information.

Uppdateringar och granskningar

Denna policy ska granskas och uppdateras årligen eller efter behov baserat på rekommendationerna från CFO.

Alimaks uppförandekod för leverantörer

Vår uppförandekod för leverantörer baseras på internationella konventioner och avtal om mänskliga rättigheter och arbetsvillkor och är ett åtagande att bedriva vår verksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att ställa krav på våra leverantörer och tillverkare.

Uppförandekoden grundar sig på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s konventioner om barnens rättigheter, ILO:s konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och andra relevanta internationellt erkända avtal.

Uppförandekoden följs upp i dialog och samarbete med våra leverantörer och tillverkare för att säkra att kraven respekteras och att bidra till förbättrade villkor för människa och miljö.

Koden omfattar följande områden

 1. Legala krav
 2. Föreningsfrihet och rätten att ingå kollektivavtal
 3. Diskrimineringsförbud
 4. Löner och ersättningar
 5. Arbetstider
 6. Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
 7. Boendevillkor
 8. Förbud mot barnarbete
 9. Anställningsförhållanden
 10. Förbud mot tvångsarbete och disciplinära åtgärder
 11. Miljöskydd och miljöarbete
 12. Affärsetik

Avvikelser (Visselblåsning) från uppförandekoden kan rapporteras till mailto: whistleblower@alimakgroup.com