Styrelsens arbete

Styrelsens uppgifter regleras i Aktiebolagslagen, Bolagsordningen och Koden, varav Koden blev tillämplig för Bolaget efter noteringen av aktierna på Nasdaq Stockholm i juni 2015.

Därutöver regleras Styrelsens arbete av en av Styrelsen årligen fastställd arbetsordning. Arbetsordningen för Styrelsen reglerar arbets- och ansvarsfördelningen mellan Styrelsens ledamöter, Styrelsens ordförande och utskott. Vidare styrs arbetsfördelningen mellan Styrelsen och den verkställande direktören av instruktioner för verkställande direktören som Styrelsen antar årligen. Instruktionerna för den verkställande direktören innehåller även rutiner för ekonomisk rapportering för verkställande direktören.

Styrelseledamöterna väljs normalt av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt Bolagsordningen ska Styrelsen, till den del den väljs av bolagsstämman, bestå av minst tre och högst tio ledamöter

Styrelsens uppgifter inbegriper fastställande av strategier, affärsplaner, budget, delårsrapporter, årsbokslut och årsredovisningar samt antagande av instruktioner, policys och riktlinjer. Styrelsen ska också följa den ekonomiska utvecklingen och säkerställa kvaliteten på den ekonomiska rapporteringen och internkontrollen, samt utvärdera verksamheten mot av Styrelsen fastställda mål och riktlinjer. Slutligen beslutar Styrelsen om betydande investeringar och förändringar i Koncernens organisation och verksamhet.

Styrelseordföranden är ansvarig för arbetet i Styrelsen och för att tillse att Styrelsens arbete utförs effektivt och för att Styrelsen utför sina arbetsförpliktelser i enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter. Styrelseordföranden ska i nära samarbete med verkställande direktören följa Bolagets utveckling samt förbereda och leda styrelsemöten. Styrelseordföranden är också ansvarig för att styrelseledamöterna varje år utvärderar sitt arbete och fortlöpande får den information som krävs för att utföra sitt arbete effektivt. Styrelseordföranden företräder Bolaget gentemot dess aktieägare.