Styrelsen

Enligt Bolagets bolagsordning (”Bolagsordningen”) ska Styrelsen bestå av tre till tio ledamöter utsedda av aktieägarna på bolagsstämma. Vidare är arbetstagarorganisationer enligt lag berättigade att utse två ordinarie styrelseledamöter samt motsvarande antal suppleanter.

Styrelsen består för närvarande av sex ledamöter, valda av årsstämman som hölls den 11 maj 2017 för tiden intill slutet av 2018 års årsstämma. För närvarande är två arbetstagar-representanter utsedda att ingå i Styrelsen. Inga arbetstagarsuppleanter är utsedda att ingå i Styrelsen.

I enlighet med kraven uppställda i svensk kod för bolagsstyrning (“Koden”) ska mer än hälften av styrelseledamöterna vilka utsetts av bolagsstämman vara oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets koncernledning (”Koncernledningen”). Denna regel omfattar inte arbetstagarrepresentanter. Det finns ingen vedertagen definition av begreppet “oberoende”, men en styrelseledamots oberoende kan exempelvis ifrågasättas om denne, direkt eller indirekt, har omfattande affärsförbindelser eller andra omfattande ekonomiska mellanhavanden med Bolaget. En samlad bedömning av en styrelseledamots förhållande till Bolaget ska göras i varje enskilt fall. Ingen av styrelseledamöterna i Bolaget är anställd av Bolaget eller annat bolag i Koncernen. Samtliga styrelseledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till Bolaget och Koncernledningen. Koden kräver vidare att minst två av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Större aktieägare är, enligt definitionen i Koden, aktieägare som direkt eller indirekt kontrollerar 10 procent eller mer av aktierna eller rösterna i Bolaget. Se “Aktiekapital och ägarförhållanden” för information om Bolagets större aktieägare. Dessa styrelseledamöter måste även, på basis av sådana individuella bedömningar som beskrivs ovan, vara oberoende i förhållande till Bolaget och Koncernledningen. En styrelseledamot anses inte vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare om han eller hon är anställd eller styrelseledamot i ett bolag som är större aktieägare. Vid bedömningen av om en styrelseledamot är oberoende i förhållande till en större aktieägare ska omfattningen av styrelseledamotens direkta och indirekta relation till den större aktieägaren beaktas. Fyra styrelseledamöter som valts av årsstämman som är oberoende i förhållande till Bolaget och Koncernledningen är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Därmed uppfyller Bolaget Kodens krav på styrelsens oberoende i förhållande till Bolaget, Koncernledningen och Bolagets större aktieägare.

Styrelseledamöterna med uppgift om födelseår, året för initialt inval i Styrelsen, befattning, huruvida de anses vara oberoende gentemot Bolaget och större aktieägare såsom detta definieras i Koden, samt deras aktieinnehav i Bolaget anges här.