Samhällsansvar

Alimak är en ledande industrikoncern inom vertikala transportlösningar och pionjär inom hissar och arbetsplattformar baserade på kuggstångsteknologi. 

Vi har en global försäljnings- och serviceorganisation som ger stöd till vår installerade utrustning av mer än 66 000 enheter för industri- och byggsektorn inom ett antal olika marknadssegment, inklusive bygg, olja och gas, hamnar och varv, energi och cement. Därigenom har vi sedan länge långsiktiga relationer med många kunder, anställda, myndigheter, organisationer, leverantörer, affärspartners och lokalsamhället i de länder där vi verkar.

Alimaks lösningar bidrar till förbättrade arbetsvillkor och effektivitet genom säkra och kostnadseffektiva produkter av hög kvalitet.

Hälsa, säkerhet och miljölagstiftning

Inom Alimaks affärsområde Industrial Equipment finns det ett stort fokus på lagstiftning gällande miljöpåverkan från den tunga verkstadsindustrin och ökade krav på produktsäkerhet och pålitlighet. Inom affärsområde Construction Equipment får arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatser ökad betydelse liksom ökat fokus på energieffektivitet och uppgradering av hisslösningar för befintliga byggnader.

Alimaks verksamhet i Kina, kombinerat med koncernens långa erfarenhet, gedigna kunnande och starka marknadsposition på mogna marknader, inklusive vårt arbete med miljö- och säkerhetskrav i Europa och USA, skapar en stark platform för att kunna erbjuda moderna, säkra, pålitliga och effektiva hisslösningar på både mogna marknader och tillväxtmarknader.

Alimak har också ett gott rykte inom branschen för industri- och bygghissar, och är kända för att leverera säkra och pålitliga produkter av hög kvalitet. Våra produkter genomgår omfattande säkerhets- och kvalitetstester innan de når marknaden. Säkerhet och pålitlighet är ett av de viktigaste inköpskraven för hisslösningar inom både industri- och byggsektorn på alla marknader och Alimak är känt för att leverera säkra, välgjorda och pålitliga produkter.

Alimaks miljöpåverkan och sociala påverkan i värdekedjan

Med en ledande ställning i branschen har Alimak ett ansvar för att bidra till en hållbar utveckling, såväl finansiellt som miljömässigt och socialt.

Resurseffektiva och ansvarsfulla transportlösningar utgör en viktig stödfunktion för många olika segment inom industri och byggsektorn. Alimak är inriktat på att öka värdeskapandet för våra intressenter och för samhället i stort och vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan under lösningarnas levnadstid, från utvinning av råvaror, tillverkning av hissar och plattformar, transporter till användning och eftermarknad, inklusive renovering och återvinning. Utöver det inflytande vi själva har över vår egen verksamhet, kan vi även använda vårt inflytande gentemot våra leverantörer och underleverantörer för att säkerställa ansvarsfull försörjning av råvaror, komponenter och andra insatsvaror. Vi kräver därför att alla våra direkta leverantörer ska underteckna och följa vår uppförandekod.

Alimaks ambition är att beakta alla delar som ingår i att driva en ansvarsfull och etisk verksamhet; Ekonomi, socialt ansvarstagande och miljöpåverkan i sina beslut och dagliga verksamhet. Detta har beslutats av Alimak Groups styrelse och koncernledning och manifesterats i form av Alimaks uppförandekod samt Alimaks uppförandekod för leverantörer.

Vår uppförandekod är baserad på UN Global Compacts principer gällande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljö samt affärsetik och anti-korruption.