Kallelse till årsstämma i Alimak Group AB

Styrelsen för Alimak Group AB har beslutat kalla till årsstämma onsdagen den 16 maj 2018. För mer detaljerad information om innehållet i förslagen hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ALIMAK GROUP AB

Alimak Group AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 16 maj 2018 klockan 17:00 på Tändstickspalatset, Krügersalen, Västra trädgårdsgatan 15, i Stockholm. Registreringen börjar klockan 16:30. Kaffe serveras i anslutning till stämman.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels                vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 9 maj 2018,

dels                anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast onsdagen den 9 maj 2018.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress Årsstämman i Alimak Group AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige eller per telefon 08-402 92 08 vardagar mellan klockan 09:00 och 16:00 eller på bolagets webbplats, www.alimakgroup.com. Vid anmälan vänligen uppge namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 9 maj 2018. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.alimakgroup.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas per telefon enligt ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justerare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. Anförande av den verkställande direktören

9. Beslut om: 

a)     fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b)     disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning, och

c)     ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2017

10. Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer

11. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor 

12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor 

13. Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 

14. Beslut om prestationsbaserat aktiesparprogram för ledande befattningshavare

15. Beslut om:

a)     bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier,

b)     bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier,

c)     överlåtelse av egna aktier till deltagare i LTI 2018

16. Stämmans avslutande

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Valberedningen inför årsstämman 2018 består av följande ledamöter: Anders Mörck, Latour (valberedningens ordförande); Johan Lannebo, Lannebo Fonder; Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder; Michael Green, Handelsbanken Fonder; samt Anders Jonsson, bolagets styrelseordförande.

Valberedningen föreslår följande inför stämman:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Anders Jonsson ska utses till ordförande vid stämman.

Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer (punkt 10)

 Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, oförändrat ska bestå av sex stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor (punkt 11)

Valberedningen föreslår att oförändrat arvode ska utgå för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 600 000 kronor till styrelsens ordförande och med 300 000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter. Vidare utgår ersättning med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 75 000 kronor till övriga medlemmar i revisionsutskottet, till ordförande i ersättningsutskottet med 70 000 kronor och 50 000 kronor till övriga medlemmar i ersättningsutskottet.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning. 

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor (punkt 12)

Valberedningen föreslår omval av Anders Jonsson, Helena Nordman-Knutson, Joakim Rosengren och Jan Svensson samt nyval av Tomas Carlsson och Christina Hallin som styrelseledamöter. Anders Thelin och Eva Lindqvist har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås Jan Svensson.

Tomas Carlsson är född 1965 och är utbildad Civilingenjör vid Chalmers tekniska högskola samt innehar en Executive MBA vid London Business School och Columbia Business School. Tomas är sedan fem år tillbaka VD och koncernchef på Sweco men kommer efter juli 2018 bli ny koncernchef på NCC. Tomas har tidigare varit chef för NCC Construction Sverige.

Christina Hallin är född 1960 och är utbildad Civilingenjör vid Chalmers tekniska högskola. Christina är Vice President Market India på Volvo Trucks och Styrelseledamot i SEM (Swedish Electromagnet). Christina har tidigare bland annat varit Senior Vice President för DongFeng Commercial Vehicles i Kina och styrelseledamot i Hultafors Group AB.

Information om övriga föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.alimakgroup.com.

Efter genomförd upphandling föreslår valberedningen omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor. Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation. Varken valberedningens förslag eller revisionsutskottets rekommendation till revisor har varit föremål för påverkan från tredje part eller varit tvingat av några avtalsvillkor som begränsat valfriheten i revisorsvalet.

Ernst & Young AB har låtit meddela att, för det fall valberedningens förslag till revisor också blir stämmans val, auktoriserade revisorn Rickard Andersson kommer att utses som huvudansvarig för revisionen.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel om 2 840 miljoner kronor disponeras enligt följande. Till aktieägare utbetalas en utdelning om sammanlagt 124,6 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,30 kronor per aktie, och att återstående belopp om 2 715 miljoner kronor balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås fredagen den 18 maj 2018. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 23 maj 2018.

Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt i huvudsak följande.

Bolaget har etablerade principer och former för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen och dess ersättningsutskott beslutar om utformning av ersättningssystem samt storlek och former för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att stämman fastställer följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till bolagets Chief Executive Officer (CEO) och andra ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses bolagets medlemmar i koncernledningen. Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt.

Styrelsen ges möjlighet att kunna avvika från nedanstående riktlinjer i enskilda fall där särskilda skäl eller behov föreligger.

Allmänt

Det är för bolaget och dess aktieägare av grundläggande betydelse att riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i ett kort- och långsiktigt perspektiv skapar goda förutsättningar för att attrahera och behålla kompetenta medarbetare och chefer. För att uppnå detta är det viktigt att vidmakthålla rättvisa och internt balanserade villkor som samtidigt är marknadsmässigt konkurrenskraftiga vad avser struktur, omfattning och nivå på ersättning.

Anställningsvillkoren för ledande befattningshavare bör innehålla en väl avvägd kombination av fast lön, årlig variabel lön, långsiktigt incitamentsprogram, pensionsförmåner och andra förmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag.

Den totala årliga kontanta ersättningen, dvs. fast lön jämte variabel lön och andra långsiktiga kontanta ersättningar, ska vara marknadsmässig i den geografiska marknad inom vilken individen verkar och är anställd. Den totala nivån på ersättningen ska ses över årligen för att säkerställa att den ligger i linje med marknaden för likvärdiga positioner inom den relevanta geografiska marknad som individen befinner sig i.

Kompensationen skall vara baserad på prestation, vara konkurrenskraftig och baserad på en princip av ”betalning efter prestation”. Den bör därför innehålla en attraktiv kombination av fast lön och variabel lön, där den rörliga ersättningen kan utgöra en relativt stor del av den totala kompensationen men är begränsad till ett förutbestämt maximalt belopp.

I årsredovisningen anges den totala ersättningen och de övriga förmåner som utgått till de ledande befattningshavarna under året.

Ersättning och ersättningsformer

Bolagets ersättningssystem innehåller olika former av ersättning i syfte att skapa en väl avvägd kompensation som stödjer kort- och långsiktig målstyrning och verkar för måluppfyllelse.

Fast lön

Den fasta lönen ska vara individuell och baserad på varje individs ansvar och roll såväl som individens kompetens och erfarenhet i relevant befattning.

Short Term Incentive/Årlig variabel lön

Ledande befattningshavare har en årlig variabel lön som utfaller på helårsbasis. Den årliga variabla lönen är rörlig och strukturerad som en procentsats av den fasta lönen. Mål för variabel lön ska i första hand vara relaterade till utfall av finansiella mål för bolaget samt eventuella tydligt definierade individuella mål avseende specifika arbetsuppgifter. De senare används för att säkerställa fokus på icke finansiella mål av särskilt intresse.

Finansiella mål för den variabla lönen fastställs årligen av styrelsen i syfte att säkerställa att de är i linje med bolagets affärsstrategi och resultatmål. På styrelsens uppdrag fastställer ersättningsutskottet de av bolagets CEO föreslagna finansiella målen för enskilda ledande befattningshavare. Vid utvärdering av utfall av variabel lön görs en helhetsbedömning av prestationen.

Den del av den totala ersättningen som utgör årlig variabel lön varierar beroende på position och kan uppgå till 70 procent av den fasta årslönen då full måluppfyllelse har uppnåtts för CEO och till högst 50 procent av den fasta årslönen då full måluppfyllelse har uppnåtts för övriga ledande befattningshavare. Målformuleringen är så konstruerad att ingen variabel lön utgår om en lägsta prestationsnivå inte uppfyllts.

Bolagets kostnad för den årliga variabla lönen till ledande befattningshavare under 2018 kan vid maximalt utfall komma att uppgå till sammanlagt cirka 11 miljoner kronor (exklusive kostnad för sociala avgifter).

Long Term Incentive program/Långsiktigt incitamentsprogram 

I syfte att stärka långsiktighet i beslutsfattande och säkerställa långsiktig måluppfyllelse kan styrelsen föreslå stämman att besluta om långsiktiga incitamentsprogram.

Styrelsen använder sig av långsiktiga incitament i syfte att stärka Alimak-koncernens förmåga att rekrytera och behålla medarbetare, sprida och öka aktieägandet bland nyckelpersoner samt säkerställa ett gemensamt fokus på långsiktig värdetillväxt för aktieägarna vilket gör att aktieägare och berörda medarbetare får samma mål. Styrelsen anser att ett prestationsbaserat aktiesparprogram erbjuder bäst möjlighet till att knyta nyckelpersoners belöning till bolagets framtida resultat- och värdeutveckling.

Ersättning till styrelseledamöter

Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna erhålla arvode och annan ersättning för arbete som utförs för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet. För sådana tjänster ska kunna utgå ett marknadsmässigt arvode som ska godkännas av styrelsen.

Pensioner

Vid ingående av nya pensionsavtal ska ledande befattningshavare som är pensionsberättigade ha avgiftsbestämda pensionsavtal. Pensionering sker för ledande befattningshavare enligt respektive lands pensionsregler. Huvudregeln är att pensionsavsättningar baseras enbart på fast lön. Vissa individuella anpassningar kan förekomma i linje med vad som är brukligt på respektive geografisk marknad.

Övriga förmåner

Övriga förmåner, såsom företagsbil, ersättning för friskvård, sjukvårds- och sjukförsäkring, ska utgöra en mindre del av den totala kompensationen och överensstämma med vad som är marknadsmässigt brukligt på respektive geografisk marknad.

Särskilda ersättningar

Utöver här beskrivna ersättningar kan i undantagsfall överenskommelse om ytterligare ersättningar träffas t ex när detta bedöms nödvändigt för att attrahera och behålla nyckelkompetens eller att förmå individer att flytta till nya tjänstgöringsorter eller nya befattningar. Sådana särskilda ersättningar ska dock vara tidsbegränsade och inte överstiga 36 månader. Dessa ska inte heller överstiga två gånger den ersättning befattningshavaren skulle ha erhållit om sådan överenskommelse om särskild ersättning inte träffats.

Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag

Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag ska överensstämma med vad som är brukligt på respektive geografisk marknad. Bolagets CEO skall ha en egen uppsägningstid om 6 månader och 12 månaders uppsägningstid från företagets sida. Övriga ledande befattningshavare har uppsägningstider på upp till 6 månader. Vid ingående av nya anställningsavtal kan överenskommelse träffas med ledande befattningshavare om avgångsvederlag motsvarande maximalt 12 månaders fast lön. Detta enbart vid uppsägning från bolagets sida och i övrigt gäller praxis i den geografiska marknad där befattningshavaren verkar.

Beslut om prestationsbaserat aktiesparprogram för ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett prestationsbaserat aktiesparprogram (”LTI 2018”) för ledande befattningshavare i bolaget och koncernbolag enligt i huvudsak följande.

Om stämman beslutar om LTI 2018 avser styrelsen att i efterhand informera om målnivåer och utfall senast på årsstämman 2020. LTI 2018 innebär inte någon utspädning för existerande aktieägare i bolaget.

Styrelsens avsikt är att incitamentsprogrammet ska vara långsiktigt och styrelsen avser därför att under kommande år återkomma med liknande förslag till incitamentsprogram för beslut av stämman.

Sammanfattning och motiv

Programmet omfattar 50 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Alimak-koncernen. För att delta i programmet krävs en egen investering i bolagets aktier. Efter intjänandeperioden kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i bolaget förutsatt att vissa intjänandevillkor är uppfyllda. För att dessa s.k. Prestationsaktierätter ska berättiga deltagaren att erhålla aktier i bolaget krävs fortsatt anställning i Alimak-koncernen under intjänandeperioden samt att den egna investeringen i bolagets aktier i sin helhet bestått under samma tid. För att tilldelning av aktier ska ske krävs därutöver att ett finansiellt prestationsmål relaterat till genomsnittlig vinst per aktie för Alimak-koncernen under räkenskapsåren 2018 och 2019 uppnåtts.

Motiven till styrelsens förslag om LTI 2018 är att stärka Alimak-koncernens förmåga att rekrytera och behålla medarbetare, sprida och öka aktieägandet bland nyckelpersoner samt säkerställa ett gemensamt fokus på långsiktig värdetillväxt för aktieägarna vilket gör att aktieägare och berörda medarbetare får samma mål. Genom ett prestationsbaserat aktiesparprogram kan nyckelpersoners belöning knytas till Alimak-koncernens framtida resultat- och värdeutveckling. Den långsiktiga värdetillväxten premieras därigenom och aktieägare och berörda medarbetare får samma mål.

Prestationsaktierätt

Prestationsaktierätterna innebär att deltagare i programmet är berättigad att för varje Prestationsaktierätt vederlagsfritt erhålla en aktie i bolaget, under förutsättning att nedan angivna intjänandevillkor är uppfyllda (”Prestationsaktierätt”). Prestationsaktierätterna tilldelas vederlagsfritt.

Deltagarvillkor för LTI 2018

LTI 2018 omfattar 50 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Alimak-koncernen (”Deltagarna”) som fördelas in i tre kategorier enligt följande:

Kategori 1:      En deltagare – Den verkställande direktören

Kategori 2:      20 deltagare – Koncernledningen samt vissa landschefer

Kategori 3:      29 deltagare – Landschefer och nyckelpersoner

För att få tilldelning av Prestationsaktierätter ska Deltagarna förvärva följande antal aktier i bolaget på marknaden (”Sparaktier”):

Kategori 1:      1 500 Sparaktier

Kategori 2:      1 000 Sparaktier

Kategori 3:      500 Sparaktier

För varje förvärvad Sparaktie enligt ovan ordning är en Deltagare berättigad att erhålla tilldelning av Prestationsaktierätter enligt följande:

Kategori 1:                    En förvärvad Sparaktie berättigar till tre Prestationsaktierätter (4 500 Prestationsaktierätter).

Kategori 2 och 3:           En förvärvad Sparaktie berättigar till två Prestationsaktierätter (40 000 respektive 29 000 Prestationsaktierätter).

Om deltagaren har insiderinformation och han/hon därför är förhindrad att förvärva Sparaktier i bolaget i anslutning till anmälan om att delta i programmet så ska förvärvet av Sparaktier ske så snart som möjligt, men inom 3 månader från anmälan gjorts.

Intjänandevillkor

För att Deltagaren ska kunna utnyttja sina Prestationsaktierätter och erhålla tilldelning av bolagets aktier krävs att följande intjänandevillkor uppfyllts:

Behållande

Att Deltagaren inte har avyttrat någon av de ursprungligen innehavda Sparaktierna från förvärvet av Sparaktierna fram till dagen efter offentliggörande av bolagets delårsrapport avseende första kvartalet 2021 (”Intjänandeperioden”).

Anställning

Att Deltagaren förblir anställd inom Alimak-koncernen under Intjänandeperioden.

Prestation

Att Alimak-koncernen uppnår ett finansiellt prestationsmål (”Prestationsmålet”).

Antalet Prestationsaktierätter som berättigar till tilldelning beror på grad av måluppfyllelse av ett av styrelsen fastställt intervall avseende Alimak-koncernens vinst per aktie under räkenskapsåren 2018 och 2019. Utfallet kommer att mätas mellan fastställd miniminivå och fastställd maximinivå och behöver inte vara linjärt. Uppnås inte miniminivån i intervallet kommer inte Prestationsaktierätterna berättiga till några aktier och uppnås maximinivån i intervallet berättigar varje Prestationsaktierätt till en aktie. Styrelsen ska informera om målnivåer och utfall senast på årsstämman 2020.

Övriga villkor och vinstbegränsning

För Prestationsaktierätterna gäller i övrigt följande villkor:

Deltagarna har inte rätt att överlåta, pantsätta eller avyttra Prestationsaktierätterna eller att utöva några aktieägarrättigheter avseende Prestationsaktierätterna under Intjänandeperioden.

Vinsten per tilldelad aktie är begränsad till ett maximalt belopp motsvarande en värdestegring om cirka 300 procent av aktiekursen under programmets anmälningstid. Om vinsten skulle överstiga denna begränsning ska anpassning ske genom att antalet aktier som deltagaren ska erhålla räknas ned i motsvarande mån.

Utformning och hantering

Styrelsen ansvarar för den närmare utformningen och hanteringen av LTI 2018, samt de detaljerade villkoren som ska gälla mellan bolaget och Deltagaren i programmet, inom ramen för häri angivna villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att fastställa avvikande villkor för programmet om bland annat Intjänandeperiod och tilldelning av aktier i händelse av avslut av anställning under Intjänandeperioden som en konsekvens av t.ex. förtida pensionering. Styrelsen ska även äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands.

Om leverans av aktier inte kan ske till rimliga kostnader och med rimliga administrativa insatser till personer utanför Sverige, ska styrelsen äga rätt att besluta att deltagande person istället ska kunna erbjudas en kontantavräkning.

Styrelsen ska i vissa fall äga rätt att reducera slutlig tilldelning av aktier eller, helt eller delvis, avsluta programmet i förtid utan kompensation till Deltagarna om det sker betydande förändringar i Alimak-koncernen eller på marknaden.

Maximal storlek

Maximalt antal Prestationsaktierätter som kan utgå enligt LTI 2018 är 73 500, vilket motsvarar cirka 0,14 procent av utestående aktier och röster i bolaget.

Antalet aktier som omfattas av LTI 2018 ska enligt de närmare förutsättningar som styrelsen beslutar, kunna bli föremål för omräkning på grund av att bolaget genomför fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande åtgärder, med beaktande av sedvanlig praxis för motsvarande incitamentsprogram. Omräkning ska även kunna ske så att extraordinär vinstutdelning beaktas. Vid omräkning ska även vinstbegränsningen per aktie kunna bli föremål för motsvarande omräkning.

Säkringsåtgärder

För att säkerställa leverans av aktier under LTI 2018, föreslår styrelsen att styrelsen ska äga rätt att besluta om alternativa metoder för överlåtelse av aktier under programmet. Styrelsen föreslås således äga rätt att överlåta återköpta aktier till Deltagarna (enligt punkten 15 c) eller ingå så kallade aktieswapavtal med tredje part för att infria förpliktelserna under programmet. I den mån leverans av aktier säkerställs genom aktieswapavtal föreslås styrelsen äga rätt att överlåta återköpta aktier på Nasdaq Stockholm för att finansiera potentiella kostnader relaterade till avtalet och programmet (enligt punkten 15 b). Styrelsen anser att det första alternativet, dvs. överlåtelse av återköpta aktier till Deltagarna, är den mest kostnadseffektiva och flexibla metoden för leverans av aktier och för täckande av vissa kostnader, huvudsakligen sociala avgifter.

Kostnader för LTI 2018

Under antagandet av fullt utfall av Prestationsmålet och en aktiekurs vid Intjänandeperiodens slut på maximala 560 kronor (300% ökning baserat på ett startaktiepris på 140 konor) beräknas den totala kostnaden för LTI 2018, inklusive sociala avgifter, uppgå till högst cirka 23,3 miljoner kronor, vilket på årsbasis motsvarar cirka 7,8 miljoner kronor. Under antagandet av ett utfall av Prestationsmålet om 50 procent och en aktiekurs vid Intjänandeperiodens slut på maximala 560 kronor beräknas den totala kostnaden för LTI 2018, inklusive sociala avgifter, uppgå till högst cirka 16,8 miljoner kronor, vilket på årsbasis motsvarar 5,6 miljoner kronor.

Kostnaderna för programmet bokförs som personalkostnader i resultaträkningen över Intjänandeperioden, i enlighet med IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras mot resultaträkningen enligt UFR 7 under Intjänandeperioden. Storleken på dessa kostnader kommer att beräknas baserat på aktiekursutvecklingen under Intjänandeperioden och tilldelningen av Prestationsaktierätter.

Styrelsen bedömer att de positiva resultateffekterna som förväntas uppstå från att ledande befattningshavare och personer med högre chefsbefattningar ökar sitt aktieägande och dessutom kan få ytterligare utöka sitt aktieägande via programmet överväger de kostnader som relateras till LTI 2018.

Förslagets beredning

LTI 2018 har initierats av bolagets styrelse och utarbetats i samråd med Advokatfirman Westermark Anjou AB. Programmet har beretts i styrelsens ersättningsutskott och behandlats vid styrelsemöten under de första månaderna av 2018.

Övriga långsiktiga incitamentsprogram

Bolaget har för närvarande inga utestående långsiktiga incitamentsprogram.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier (punkt 15 a)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2019 besluta om förvärv av egna aktier enligt följande.

1. Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm.

2. Förvärv av egna aktier får ske så att bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

3. Förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm ska ske kontant till ett pris inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet att förvärva egna aktier är:

(i)              att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv,

(ii)             att möjliggöra överlåtelser av aktier till deltagare i LTI 2018 och deltagare i framtida incitamentsprogram, samt

(iii)           att möjliggöra avyttring av aktier för att täcka kostnader för LTI 2018 och för framtida incitamentsprogram.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier (punkt 15 b)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2019 besluta om överlåtelse av egna aktier enligt följande.

1. Överlåtelse av egna aktier får ske antingen på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt.

2. Överlåtelse av egna aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

3. Högst det antal aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen får överlåtas.

4. Överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, överlåtelse av egna aktier på annat sätt ska ske till ett lägsta pris som ska bestämmas i nära anslutning till aktiens börskurs vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen.

5. Betalning för de egna aktier som överlåts ska kunna erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

6. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för överlåtelsen, som dock ska vara marknadsmässiga.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet att överlåta egna aktier samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är:

(i)              att täcka kostnader inom ramen för LTI 2018, och

(ii)             att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv genom att underlätta en snabb och kostnadseffektiv finansiering genom att avyttra egna aktier.

Beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagare i LTI 2018 (punkt 15 c)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om överlåtelse av egna aktier enligt följande.

1. Högst 73 500 aktier får överlåtas.

2. Rätt att förvärva aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma deltagarna i LTI 2018, med rätt för var och en av deltagarna att förvärva högst det antal aktier som följer av villkoren för LTI 2018.

3. Deltagares rätt att förvärva aktier förutsätter att samtliga de villkor som uppställts i LTI 2018 uppfyllts.

4. Aktierna ska överlåtas inom den tid som framgår av villkoren för LTI 2018.

5. Aktierna ska överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i LTI 2018 i enlighet med villkoren för LTI 2018.

6. Det antal aktier som kan komma att bli föremål för överlåtelse till deltagarna i LTI 2018 kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, aktiesplit, företrädesemission och liknande åtgärder enligt villkoren för LTI 2018.

Anledningen till den förslagna överlåtelsen samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra leverans av aktier enligt LTI 2018.

Styrelsen föreslår att beslut i enlighet med detta förslag ska vara villkorat av att stämman beslutat att anta styrelsens förslag om införande av LTI 2018 enligt punkt 14 på dagordningen.

SÄRSKILT MAJORITETSKRAV
För giltigt beslut enligt punkterna 15 a (bemyndigande om förvärv av egna aktier) och 15 b (bemyndigande om överlåtelse av egna aktier) ska förslagen biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. För giltigt beslut enligt punkten 15 c (beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagare i LTI 2018) ska förslaget biträdas av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

HANDLINGAR
Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag inklusive styrelsens och revisorns yttranden, samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2017 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.alimakgroup.com senast från och med den 25 april 2018 och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER 

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 54 157 861 aktier vilket motsvarar totalt 54 157 861 röster. Bolaget innehar vid samma tidpunkt inga egna aktier.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, koncernredovisningen och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det med post till Mathilda Eriksson (IR Manager) med adressen Alimak Group AB, Brunkebergstorg 5, 111 51 Stockholm eller med e-post till adressen mathilda.eriksson@alimakhek.com.

____________

Stockholm i april 2018

Alimak Group AB (publ)

Styrelsen


För mer information, kontakta:

Mathilda Eriksson, IR Manager, +46 8 402 14 41

Om Alimak Group
Alimak är en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar för industri- och byggsektorn i mer än 100 länder. Alimak utvecklar, tillverkar, säljer och utför service av vertikala transportlösningar med fokus på att skapa mervärde för kunden genom säkerhet, högre produktivitet och kostnadseffektivitet. Gruppens produkter och lösningar saluförs under varumärkena Alimak Hek, CoxGomyl, Manntech och Avanti. Alimak har mer än 67 000 hissar, plattformar, servicehissar och BMU-enheter installerade runt om i världen. Alimak grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm, 12 produktionsanläggningar i 8 länder och 2 400 anställda globalt. www.alimakgroup.com