Intern kontroll

Styrelsen och den verkställande direktören är ytterst ansvariga för att säkerställa att interna kontroller är utvecklade, kommunicerade till och förstådda, av de av Bolagets anställda som ansvarar för de individuella kontrollrutinerna, samt att kontrollrutinerna övervakas, verkställs, uppdateras och underhålls.

Chefer på varje nivå är ansvariga för att säkerställa att interna kontroller är upprättade inom deras egna verksamhetsområden och att dessa kontroller fyller sitt syfte.

Bolaget hade per den 31 mars 2015 inte inrättat någon särskild funktion för intern revision. Denna uppgift fullgörs av Styrelsen och Styrelsens revisionsutskott. På Koncernnivå ansvarar vidare den verkställande direktören, globala affärsområdeschefer, den globala chefen för produktion, verkställande direktör för respektive lokalt bolag och Koncernens CFO tillsammans med Koncernens ekonomifunktion för att en erforderlig kontroll säkerställs och att uppföljning sker. Den interna kontrollen inbegriper kontroll över Bolagets och Koncernens organisation, rutiner och uppföljningsåtgärder.

Syftet är att säkerställa att en tillförlitlig och korrekt finansiell rapportering sker, att Bolagets och Koncernens finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag och tillämpliga redovisningsstandarder samt att övriga krav följs. Systemet för intern kontroll syftar även till att övervaka efterlevnaden av Bolagets och Koncernens policys, principer och instruktioner. Därutöver bevakas skyddet av Bolagets tillgångar samt att Bolagets resurser utnyttjas på ett kostnadseffektivt och lämpligt sätt. Vidare sker internkontroll genom uppföljning av implementerade informations- och affärssystem samt genom analys av risker. Koncernens externa revisorer används även för att bekräfta grundläggande kontroller hänförliga till firmateckningsrätter samt för särskilda granskningsprojekt från fall till fall.