Finansiella risker

Koncernen är genom sina globala verksamhet exponerad för finansiella
risker. Styrelsen fastställer koncernens finanspolicy, som omfattar riktlinjer,
mål och ramar för finansförvaltningen samt hanteringen av finansiella
risker. Treasuryfunktionen har till uppgift att hantera koncernens finansiella
risker. Funktionens främsta uppgift är att bidra till värdeskapande genom
att hantera de finansiella risker som koncernen exponeras för i den normala
affärsverksamheten och att optimera koncernens finansnetto. Funktionen
ger även service till koncernens bolag och har till uppgift att stödja dotterbolaget
med lån, placeringsmöjligheter och valutaaffärer samt att verka som
rådgivare i finansiella frågor. Funktionen bedriver interbanksverksamhet och
ansvarar även för koncernens cash management.

Valutarisk

Med valutarisk avses risken att valutakursfluktationer inverkar negativt
på koncernens kassaflöde, resultaträkning eller balansräkning. Valutakursförändringar
påverkar koncernens resultat dels när försäljning och köp i
utländska dotterbolag sker i olika valutor (transaktionsexponering) och dels
när resultat- och balansräkningar omräknas till svenska kronor (omräkningsexponering).
De utländska valutor som har störst påverkan på koncernens
resultat och nettotillgångar är USD, CNY, EUR, AUD och GBP. Valutarisken
påverkar koncernens konkurrenssituation på olika sätt.

Transaktionsexponering

Transaktionsexponeringen påverkar årets resultat när försäljning och inköp
sker i olika valutor. Då en stor del av produktionen är koncentrerad till ett
fåtal länder men försäljning sker till ett flertal länder får koncernen ett
nettoflöde av utländsk valuta. För att minska exponeringen i utländsk valuta
används inkommande valuta till betalningar i samma valuta. Valutasäkring
sker med finansiella instrument genom vilka leverantörsskulder och kundfordringar
i utländsk valuta säkras. Vidare valutasäkras ordrar vid ordertillfället
för att säkerställa bruttomarginalen. Valutasäkring sker även i samband med
investeringsbeslut. Säkringsredovisning enligt IAS 39 tillämpas.

Omräkningsexponering

Omräkningsexponeringen påverkar årets resultat när dotterföretagens
resultat i olika valutor räknas om till SEK och övrigt totalresultat påverkas när
dotterföretagens nettotillgångar i olika valutor omräknas till SEK.

Ränterisk

Med ränterisk avses risken att förändringar i marknadsräntan påverkar koncernens
räntenetto negativt. Hur snabbt en ränteförändring får genomslag
beror på tillgångarnas och skuldernas räntebindningstid. Den genomsnittliga
räntebindningstiden för upplåningen uppgick vid årsskiftet till 3 månader (6
månader).
Koncernen ingick den 25 juni 2015 en Senior Revolverande Lånefacilitet
avseende flera valutor om 1 250 miljoner SEK. Lån under den Seniora Lånefaciliteten
löper med rörlig ränta. Den genomsnittliga räntan för koncernens
räntebärande lån uppgick vid årsskiftet 2015 till 1,8 procent (3,6 procent).
I koncernens låneavtal finns specifika villkor kopplade till nyckeltal, så
kallade covenants.
Dessa covenants utgörs av följande finansiella nyckeltal:
– Koncernens nettoskuld relaterat till EBITDA
– Koncernens nettoskuld relaterat till eget kapital

Kreditrisk

Kreditrisk är risken för att motparten i en transaktion inte fullgör sina förpliktelser
enligt avtalet.
Maximal kreditexponering motsvaras av det bokförda värdet på finansiella
tillgångar. Beaktat koncernens spridning av kunder och därmed risker samt
att kunderna är verksamma inom olika marknadssegment och geografier
bedöms den generella underliggande kreditrisken som låg. För samtliga kunder
sker en individuell kreditbedömning. Bolagets finansiella tillgångar som
varken är förfallna eller nedskrivna anses vara av god kreditvärdighet.

Finansierings och likviditetsrisk

Finansieringsrisk är risken att koncernen vid en given tidpunkt inte har tillgång
till adekvat finansiering till godtagbara villkor. Den Seniora Revolverade
Lånefaciliteten om 1 250 miljoner SEK har en löptid om fem år och förfaller
år 2020. Likviditetsrisken är risken för att koncernen inte kan möta sina
kortfristiga betalningsåtaganden. Koncernens finanspolicy föreskriver att
likviditetsreserven skall uppgå till en sådan nivå att reserven kan hantera de
fluktuationer som förväntas i den dagliga likviditeten inom en sexmånaders
tidsperiod. För att tillgodose detta har koncernen checkräkningskrediter och
bekräftade kreditfaciliteter. Checkkrediterna uppgår till 105 miljoner SEK.

Råvarurisk

Med råvarurisk avses risken att att ändrade råvarupriser påverkar koncernens
resultat negativt. Koncernens risk inom råvaror är i huvudsak koncentrerad
till stål. Råvaruprisrisker säkras inte.