Finansiell data

MSEK 2012 2013 2014 2015
Intäkter 1 498,3 1 517,1 1 742,5 2 109,1
Rörelseresultat 137,5 267,3 287,7 296,2
Årets resultat 35,7 79,0 46,5 135,0
Bruttovinstmarginal (i %) 41,8 43,4 42,6 40,2
Rörelseresultat (EBIT) marginal (i %) 9,2 17,6 16,5 14,5
Nettoinvesteringar 1,7 35,4 59,2 28,8
Kassagenerering (i %) - 66,0 65,6 68,0
Avkastning på sysselsatt kapital (i %) - 11,7 12,2 12,4
Avkastning på sysselsatt kapital exkl. goodwill (i %) - 36,0 43,8 44,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 210,2 181,2 270,0 288,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten 244,2 107,7 309,5 239,8
Kassaflöde från investeringsverksamheten 8,4 -32,0 -121,2 -28,8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -214,0 -73,3 -18,2 -134,6
Likvida medel vid årets slut 191,4 189,9 384,7 450,0