Finansiell data

MSEK 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Intäkter 1 498,3 1 517,1 1 742,5 2 036,3 2 048,6 4 000,7
Rörelseresultat 137,5 267,3 287,7 296,2 306,8 416,8
Årets resultat 40,6 79,0 46,5 135,0 194,0 291,6
Bruttovinstmarginal (i %) 41,8 43,4 42,6 40,2 39,9 33,6
Rörelseresultat (EBIT) marginal (i %) 9,2 17,6 16,5 14,5 15,0 10,4
Nettoinvesteringar 1,7 35,4 59,2 28,8 36,9 37,4
Avkastning på sysselsatt kapital (i %) - 11,7 12,2 12,4 12,5 12,5
Avkastning på sysselsatt kapital exkl. goodwill (i %) - 36,0 43,8 44,2 43,3 33,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 210,2 181,2 270,0 288,9 260,8 362,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 244,2 107,7 309,5 239,8 224,0 335,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten 8,4 -32,0 -121,2 -28,8 -36,9 -1 125,6
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -214,0 -73,3 -18,2 -134,6 -425,5 902,8
Likvida medel vid årets slut 191,4 189,9 384,7 450,0 230,6 341,3