Ersättning

Ersättning till styrelseledamöter

På årsstämman den 11 maj 2017 beslutades det att  arvode ska utgå för tiden till slutet av nästa årsstämma 2018, med 600 000 kronor till styrelsens ordförande och med 300 000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter. Vidare utgår ersättning med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 75 000 kronor till övriga medlemmar i revisionsutskottet, till ordförande i ersättningsutskottet med 70 000 kronor och 50 000 kronor till övriga medlemmar i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Det beslutades vidare att under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget och efter skriftlig överenskommelse mellan Bolaget och ett av en styrelseledamot helägt bolag, eller av styrelseledamot tillsammans med närstående till styrelseledamoten helägt bolag, kan Bolaget medge att styrelsearvodet faktureras genom ett av styrelseledamoten helägt bolag, eller av styrelseledamot tillsammans med närstående till styrelseledamoten helägt bolag. Om så sker ska det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter enligt lag och, om tillämpligt, med mervärdesskatt enligt lag.

Riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare

Enligt Aktiebolagslagen är Styrelsen skyldig att lägga fram förslag till riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare på årsstämman. Sådana av årsstämman beslutade riktlinjer är endast tillämpliga på nya anställningsavtal ingångna mellan Bolaget och respektive ledande Befattningshavare, varför det kan finnas anställningsavtal som inte fullt ut följer de nu gällande riktlinjerna.

Grundprincipen är att ersättning och andra anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. Alimak Group tar hänsyn både till global ersättningspraxis och praxis i landet för varje ledande Befattningshavare. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, rörliga komponenter i form av årlig och långsiktig rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Grundlönen ska vara konkurrenskraftig och reflektera ansvar och prestation.

Alla ledande befattningshavare kan, från tid till annan, erbjudas kontantbonusar. Dessutom kan årsstämman besluta att erbjuda långsiktiga incitamentsprogram såsom aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Dessa incitamentsprogram ska vara avsedda att bidra till långsiktig värdetillväxt och skapa ett delat intresse för värdetillväxt för aktieägare och anställda.

Frågor om ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska beredas av ersättningsutskottet och beslutas av Styrelsen.

Styrelsen får frångå riktlinjerna i vissa fall om det finns särskilda skäl för det.

Ersättningar räkenskapsåret 2016

Tabellen nedan visar en överblick över ersättningar till Styrelsen, den verkställande direktören och övriga medlemmar av Koncernledningen för räkenskapsåret 2016.

Arvode Fast lön Rörlig lön Pension Övriga förmåner Summa (TSEK)
Styrelseledamöter 2 615 2 615
VD 4 022 1 349 1 381 6 752
Övriga medlemmar av Koncernledningen 19 242 2 929 3 818 309 26 298

Nuvarande anställningsavtal för verkställande direktören, Koncernledningen och andra ledande befattningshavare

Ersättning till den verkställande direktören och övriga medlemmar av Koncernledningen samt Ledande Befattningshavare utgörs av fast lön, rörlig lön, övriga förmåner samt pension. Den rörliga lönen uppgår generellt till mellan 40 % till 70%  av den årliga fasta lönen och är kopplad till Bolagets prestation. För en majoritet av medlemmarna i Koncernledningen och andra ledande befattningshavare gäller en uppsägningstid om sex till tolv månader om anställningen sägs upp av Bolaget. Fyra medlemmar i Koncernledningen och andra ledande befattningshavare har rätt till avgångsvederlag (under en period om tolv till arton månader). Verkställande direktörens avgångsvederlag motsvarar tolv månaders fast lön.

Information om pensionsförpliktelser anges i Bolagets reviderade koncernredovisning för räkenskapsåret 2016, not 5.