Alimak Group – Valberedning inför årsstämman 2019

Alimak Group har utsett valberedning.

Alimak Groups årsstämma antog 2016 en instruktion för utseende av valberedningen, som gäller tills dess bolagstämman beslutar annorlunda. Enligt denna instruktion ska valberedningen före årsstämman 2019 utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna i enlighet med den av Euroclear Sweden förda aktieboken per 31 augusti varje år, tillsammans med styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Den ledamot som företräder den röstmässigt största aktieägaren ska utses till ordförande i valberedningen.

Valberedningen har nu utsetts och utgörs av följande ledamöter:

  •  Anders Mörck, Latour, valberedningens ordförande
  •  Johan Lannebo, Lannebo Fonder
  •  Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder
  •  Michael Green, Handelsbanken Fonder
  •  Jan Svensson, Alimak Groups styrelseordförande

Valberedningen ska inför årsstämman 2019 ta fram förslag till ordförande på stämman, antal styrelseledamöter, arvode till var och en av styrelseledamöterna, val av styrelse och styrelseordförande, arvode till revisor och val av revisor, samt, i den mån det anses erforderligt, förslag till ändringar i valberedningens instruktion.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2019 kan göra detta genom post ställd till: Alimak Group AB, att: Valberedningen, Brunkebergs torg 5, 3 tr, SE-111 51 Stockholm eller via e-mail: anders.morck@latour.se. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast måndagen den 14 januari 2019.

Stockholm, 2 oktober 2018

Alimak Group AB (publ)

För mer information, kontakta:

Mathilda Eriksson, Investor Relations Manager, 08 402 14 41 

Om Alimak Group
Alimak Group är en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar för industri- och byggsektorn i mer än 100 länder. Koncernen utvecklar, tillverkar, säljer och utför service av vertikala transportlösningar med fokus på att skapa mervärde för kunden genom säkerhet, högre produktivitet och kostnadseffektivitet. Koncernens produkter och lösningar saluförs under varumärkena Alimak, CoxGomyl, Manntech, Avanti och Alimak Service. Alimak har mer än 67 000 hissar, plattformar, servicehissar och BMU-enheter installerade runt om i världen. Alimak Group grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm, 12 produktionsanläggningar i 8 länder och 2 400 anställda globalt. www.alimakgroup.com