Alimak Group – Valberedning inför årsstämman 2018

Alimak Group (Alimak), har utsett valberedning.

Alimak Groups årsstämma antog 2016 en instruktion för utseende av valberedningen, som gäller tills dess bolagstämman beslutar annorlunda. Enligt denna instruktion ska valberedningen före årsstämman 2018 utgöras av personer utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägarna i enlighet med den av Euroclear Sweden förda aktieboken per 31 augusti varje år, tillsammans med styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Den ledamot som är utsedd av den röstmässigt största aktieägaren ska vara ordförande i valberedningen.

Den röstmässigt största ägaren per den 31 augusti 2017, Triton Advisers AB (Triton), har den 14 september sålt sitt innehav om 26.7 procent till Investment AB Latour (Latour). Enligt valberedningens instruktion ska ledamot utsedd av Triton därför ställa sin plats i valberedningen till förfogande för en av Latour utsedd person. Då Latour genom förvärvet av Tritons aktier är den röstmässigt största aktieägaren, ska person utsedd av Latour utses till ordförande i valberedningen.

Valberedningen har utsetts och utgörs av följande ledamöter:

  •  Anders Mörck, Latour, valberedningens ordförande
  •  Johan Lannebo, Lannebo Fonder
  •  Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder
  •  Michael Green, Handelsbanken Fonder
  •  Anders Jonsson, Alimak Groups styrelseordförande

Valberedningen ska inför årsstämman 2018 ta fram förslag till ordförande på stämman, antal styrelseledamöter, arvode till var och en av styrelseledamöterna, val av styrelse och styrelseordförande, arvode till revisor och val av revisor, samt, i den mån det anses erforderligt, förslag till ändringar i valberedningens instruktion.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2018 kan göra detta genom post ställd till: Alimak Group AB, att: Valberedningen, Brunkebergs torg 5, 3 tr, SE-111 51 Stockholm eller via e-mail: anders.morck@latour.se. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast måndagen den 15 januari 2018.

Stockholm, 28 september 2017

Alimak Group AB (publ)

Om Alimak Group 

Alimak är en världsledande leverantör av vertikala transport-lösningar för industri- och byggsektorn i mer än 100 länder. Alimak utvecklar, tillverkar, säljer och utför service av vertikala transportlösningar med fokus på att skapa mervärde för kunden genom säkerhet, högre produktivitet och kostnadseffektivitet. Gruppens produkter och lösningar saluförs under varumärkena Alimak Hek, CoxGomyl, Manntech och Avanti. Alimak har mer än 60 000 hissar, plattformar, servicehissar och BMU-enheter installerade runt om i världen. Alimak grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm, 12 produktionsanläggningar i 8 länder och 2400 anställda globalt. www.alimakgroup.com