Alimak Group: Delårsrapport januari-mars 2017

Stabilt resultat

 • Integrationen av de förvärvade företagen går enligt plan
  • Avanti Wind Systems konsoliderades från den 1 februari 2017
  • Facade Access Group konsoliderades från den 1 mars 2017
 • EBITA-marginal (just.) på 11,7% (13,2), påverkad av lägre marginal i de förvärvade bolagen och i linje med Alimaks förväntningar
 • Den organiska intäktstillväxten var 6%, medan redovisade intäkter ökade med 71%
 • Den organiska orderingångstillväxten var 14% exklusive förvärvad och avyttrad verksamhet, medan den redovisade orderingången växte med 66%
 • De förvärvade företagen bidrog väsentligt till koncernens orderingång och omsättning

Första kvartalet

 • Orderingången ökade med 66% till 942,8 MSEK (569,4)
 • Intäkterna ökade med 71% till 776,6 MSEK (455,3) med en organisk tillväxt om 6,4% (0,4)
 • EBITA just. ökade till 90,9 MSEK (60,3), marginalen var 11,7% (13,2)
 • EBITA ökade till 85,8 MSEK (60,3), marginalen var 11,0% (13,2)
 • Rörelseresultatet, EBIT, ökade med 32% till 79,0 MSEK (60,0), marginalen var 10,2% (13,2)
 • Resultat efter skatt uppgick till 50,4 MSEK (29,2) påverkat av förvärvsaktiviteter
 • Vinst per aktie var 1,16 SEK (0,67)[1]
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 43,6 MSEK (30,5)[1]

Om de förvärvade företagen hade varit konsoliderade fullt ut i koncernen den 1 januari 2016 skulle tillväxten av orderingången för första kvartalet ha varit 26% och intäktsökningen skulle ha varit 3% jämfört med motsvarande period föregående år. (Proforma-siffror finns på sidan 17, tabell 2 i rapporten).

[1] Siffror för tidigare period omfattar inte förvärv och avyttringar.

Presentation / Audiocast / Telefonkonferens

Med anledning av delårsrapporten anordnas en presentation av första kvartalet onsdag 26 april klockan 10.00.

Tormod Gunleiksrud, VD och Per Ekstedt, CFO kommer att presentera och kommentera rapporten.

Uppgifter till telefonkonferens;

SE: +46 856642697

UK: +44 2030089809

Presentationen, som hålls på engelska, kan också följas via audiocast;

https://wonderland.videosync.fi/alimak-group-q1-report-2017

För mer information, kontakta:

Per Ekstedt, CFO, telefon: 08-402 14 57

Sofia Wretman, Kommunikations- och IR-chef, telefon: 08-402 14 41

Denna information är sådan information som Alimak Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2017 kl. 08.00 CET.