Marknad

Urbanisering och hållbarhet driver marknadstillväxt

Marknaden för Alimak Groups vertikala transportlösningar varierar med efterfrågan från slutkunderna inom industri- och byggsektorn. Den allt större fokus som läggs på hållbarhet är en viktig drivkraft för marknadsutsikterna för kunder över hela världen, och spelar även stor roll i deras val av leverantör.

Marknadens ökade fokus på hållbarhet manifesteras på flera olika sätt, till exempel genom hårdare säkerhetskrav och genom övergången till förnybar energi och effektivare lösningar. Strängare arbetsmiljölagstiftning på såväl mogna marknader som tillväxtmarknader ställer krav på säkrare arbetsplatser. Ett antal europeiska länder har redan infört, eller håller på att införa, nationella lagar som reglerar den maximala höjd en kranoperatör får klättra upp i en tornkran, vilket bidrar till en ökad efterfrågan på tillförlitliga vertikala transportlösningar. På lång sikt är även ökad automatisering och krav på kostnads- och energieffektiv produktion viktiga drivkrafter för efterfrågan på Alimak Groups produkter, eftersom detta skapar ett behov av produktuppgraderingar och investeringar i nya lösningar.

Industrimarknaden

Marknaden för affärsområdet Industrial Equipment utgörs av kunder inom många olika industrier och efterfrågan följer den allmänna investeringsnivån inom dem. På senare år har mogna marknader sett en stabil positiv utveckling, medan tillväxtmarknaderna fortsätter att uppvisa en stark tillväxt. Investeringstakten inom segmentet oil & gas har försvagats globalt, även om viss förnyad aktivitet i tidiga stadier kunde märkas under 2017.

Kinas och Sydostasiens accelererande tillväxt och behov av elektricitet öppnar nya möjligheter. Investeringarna i höga byggnader fortsätter och fasaderna blir hela tiden allt mer komplicerade, vilket skapar ett behov av innovativa system för fasadunderhåll. Eftersom en fortsatt utbyggnad av elproduktionen är nödvändig växer sig vindkraftverkstornen allt högre, samtidigt som energiföretagen ökar sitt fokus på de anställdas hälsa och säkerhet vilket stärker efterfrågan på servicehissar. Det finns dock en pågående prispress på marknaden som hänger samman med de minskade stöden till vindkraft från lokala myndigheter. Detta visar ytterligare på vikten av att ständigt minska kostnaderna för att behålla konkurrenskraften.

Byggmarknaden

Befolkningstillväxt och urbanisering skapar ett ökat byggande, vilket driver på efterfrågan på koncernens lösningar för byggsektorn. Efterfrågan varierar dock stort mellan olika geografiska områden och utvecklingsländer står i dag för mer än hälften av allt byggande världen över. Framöver väntas därför tillväxtmarknaderna stå för en allt större andel av världsmarknaden.

För att möta denna efterfrågan har Alimak Group utvecklat nya produkter som är speciellt konstruerade för mellansegmentet. Detta har lett till en ökad försäljning på många asiatiska och afrikanska marknader, liksom I Sydamerika.

Vertical Access Anytime Anywhere
Vertical Access Anytime Anywhere

Vertical Access Anytime, Anywhere