Pressmeddelanden

View all news Visa alla nyheter

Alimak Groups företrädesmission fulltecknad

04/05/2017

Alimak Groups AB:s (publ) (”Alimak” eller ”Bolaget”) nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare har fulltecknats. Teckningsperioden i emissionen avslutades den 31 mars 2017. I emissionen har 10 824 460 aktier, motsvarande cirka 99,9 procent av de erbjudna aktierna, tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 4 634 008 aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 42,8 procent av antalet aktier i emissionen. Emissionen har därmed övertecknats. Genom emissionen kommer Alimak att tillföras cirka 791 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i det prospekt som offentliggjordes den 13 mars 2017. Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 6 april 2017. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant senast på likviddagen, den 11 april 2017, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Genom emissionen kommer Alimaks aktiekapital öka med 216 631,44 kronor från 866 525,78 kronor till 1 083 157,22 kronor och det totala antalet aktier kommer öka med 10 831 572 aktier från 43 326 289 aktier till 54 157 861 aktier när emissionen har registrerats hos Bolagsverket.

De nya aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med tisdagen den 11 april 2017. Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter förväntas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med torsdagen den 20 april 2017.

Rådgivare

Handelsbanken Capital Markets är finansiell rådgivare och Hannes Snellman Advokatbyrå är legal rådgivare till Alimak i samband med emissionen.

För mer information, kontakta:

Per Ekstedt, CFO, Telefon +46 8 402 14 57

Sofia Wretman, Head of IR & Communication, Telefon: +46 8 402 14 41

Denna information är sådan information som Alimak Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2017 kl. 18:00 CET.

Om Alimak Group

Alimak är en världsledande leverantör av vertikala transport-lösningar för industri- och byggsektorn i mer än 100 länder. Alimak utvecklar, tillverkar, säljer och utför service av vertikala transportlösningar med fokus på att skapa mervärde för kunden genom säkerhet, högre produktivitet och kostnadseffektivitet. Gruppens produkter och lösningar saluförs under varumärkena Alimak Hek, CoxGomyl, Manntech och Avanti. Alimak har mer än 60 000 hissar, plattformar, servicehissar och BMUenheter installerade runt om i världen. Alimak grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm, 12 fabriker i 8 länder och 2400 anställda globalt. www.alimakgroup.com

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Alimak. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Alimak kommer endast att ske genom det prospekt som Alimak offentliggjorde den 13 mars 2017.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Japan, Kanada, USA eller annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i Alimak har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA.

De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Alimaks aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Categories: Press Releases
View all news Visa alla nyheter