Pressmeddelanden

View all news Visa alla nyheter

Alimak Group offentliggör prospekt

03/13/2017

Prospektet avseende Alimak Group AB:s (publ) (”Alimak”) företrädesrättsemission om cirka 791 miljoner kronor har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på bolagets webbplats http://www.alimakgroup.com. Prospektet och emissionsredovisning kommer att skickas per post till Alimaks direktregistrerade aktieägare i Sverige.

Prospekt och anmälningssedlar för teckning utan företrädesrätt kan erhållas från Alimak och Handelsbanken. Prospekt och anmälningssedlar för teckning utan företrädesrätt kommer även att hållas tillgängligt på Alimaks webbplats http://www.alimakgroup.com och på Handelsbankens webbplats www.handelsbanken.se/investeringserbjudande.

Rådgivare

Handelsbanken Capital Markets är finansiell rådgivare och Hannes Snellman Advokatbyrå är legal rådgivare till Alimak i samband med emissionen.

För mer information, kontakta:

Per Ekstedt, CFO, Telefon +46 8 402 14 57
Sofia Wretman, Head of IR & Communication, Telefon: +46 8 402 14 41

Informationen lämnades för offentliggörande den 13 mars 2017 kl. 13.00 CET. 

Om Alimak Group

Alimak är en världsledande leverantör av vertikala transport-lösningar för industri- och byggsektorn i mer än 100 länder. Alimak utvecklar, tillverkar, säljer och utför service av vertikala transportlösningar med fokus på att skapa mervärde för kunden genom säkerhet, högre produktivitet och kostnadseffektivitet. Gruppens produkter och lösningar saluförs under varumärkena Alimak Hek, CoxGomyl, Manntech och Avanti. Alimak har mer än 60 000 hissar, plattformar, servicehissar och BMU-enheter installerade runt om i världen. Alimak grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm, 12 fabriker i 8 länder och 2400 anställda globalt. www.alimakgroup.com

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Alimak. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Alimak kommer endast att ske genom det prospekt som Alimak offentliggör den 13 mars 2017.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Japan, Kanada, USA eller annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i Alimak har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA.

De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Alimaks aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Categories: Press Releases
View all news Visa alla nyheter