Investeringscase

Stark global marknadsposition och starka varumärken

Alimak Group har väletablerade och ansedda varumärken, god kunskap om marknaden och en installerad bas på 67 000 enheter. Produkterna kännetecknas av hög säkerhetsnivå, kvalitet och tillförlitlighet.

Attraktiv affärsmodell med stabila eftermarknadsintäkter

Verksamheten spänner över hela värdekedjan från produktutveckling, tillverkning, marknadsföring, distribution och försäljning till eftermarknadstjänster, vilket bidrar till stabila intäkter och god lönsamhet. Koncernen har ett stort utbud av produkter och tekniker inom fyra olika divisioner. Alimak Groups breda utbud av eftermarknadstjänster, som framför allt är riktade mot koncernens installerade bas, är en viktig bidragande faktor till kassaflödets stabilitet.

Stark internationell plattform på tillväxtmarknader och mogna marknader

Alimak Groups försäljning sker globalt genom en egen säljorganisation och ett nätverk av distributörer. Genom den globala organisationen skapas närhet till marknaden, vilket säkerställer en god kundkännedom och långsiktiga relationer. Alimak Group har kostnadseffektiva och produktiva produktionsanläggningar som långsiktigt bidrar till koncernens konkurrenskraft. Tillverkningen utvecklas ständigt för att stärka koncernens position på de viktiga marknaderna i Asien och för att fullt ut optimera produktions- och inköpskostnaderna.

Stark finansiell ställning

Alimak Group har en lång historia av god lönsamhet och stark kassagenerering, tack vare koncernens kostnadseffektiva produktionsverksamhet, sunda finansiering och höga andel intäkter från eftermarknadstjänster.

Bra positionering för att dra nytta av globala trender och egna initiativ

Såväl egna initiativ som makroekonomiska trender, på både mogna marknader och tillväxtmarknader, är viktiga faktorer bakom bolagets marknadstillväxt. Urbanisering, hälsa, säkerhet och miljö, liksom automatisering och mekanisering, har identifierats som särskilt viktiga trender.