Finansiella mål

Intäktstillväxt

6%

Koncernens mål på medellång sikt är att ha en genomsnittlig årlig organisk intäktstillväxt på minst 6%.

EBITA-marginal

15%

Koncernens mål på medellång sikt är att nå en EBITA-marginal på minst 15%.

Kapitalstruktur
(Nettoskuld/EBITDA)

2.0x

Bolaget ska upprätthålla en effektiv kapitalstruktur med en nettoskuld runt 2.0x EBITDA. Kapitalstrukturen ska vara flexibel och möjliggöra strategiska initiativ.

Koncernens mål på medellång sikt är att ha en genomsnittlig årlig organisk intäktstillväxt på minst 6%. Bolagets målsättning är att gradvis nå sina finansiella mål över en tidsperiod om 3‑4 år.

De finansiella målen har justerats under 2017 på grund av att förvärven av Facade Access Group och Avanti Wind Systemts ändrar Alimak-koncernens affärsmix. Den utdragna nedgången inom olja & gas är också återspeglad i det reviderade tillväxtmålet. Tillväxt kommer även i framtiden att vara en central hörnsten i vår strategi, men fokus på lönsamhet kommer att öka.

Bolaget har valt att använda EBITA för det nya lönsamhetsmålet istället för EBIT på grund av förvärven och relaterade avskrivningar av immateriella tillgångar. Proforma var rörelsemarginalen (EBIT) för Alimak Group 12%, inkluderande de förvärvade bolagen.

Intäktstillväxt

Koncernens mål på medellång sikt är att ha en genomsnittlig årlig organisk intäktstillväxt på minst 6%.

EBITA marginal

Koncernens mål på medellång sikt är att nå en EBITA-marginal på minst 15%.

Kapitalstruktur (nettoskuld/EBITDA) (oförändrad)

Bolaget ska upprätthålla en effektiv kapitalstruktur med en nettoskuld runt två gånger EBITDA. Kapitalstrukturen ska vara flexibel och möjliggöra strategiska initiativ.

Construction Industry Iamge
Construction Industry Iamge

Alimak i byggindustrin


Utdelningspolicy (oförändrad)

Bolaget har som mål att ge en utdelning på cirka 50% av sin nettovinst för den aktuella perioden till aktieägarna. Vid beslut om utdelning ska hänsyn tas till bolagets finansiella ställning, kassaflöde, förvärvsmöjligheter, strategiska överväganden och framtidsutsikter.