Definitions

Avkastning på eget kapital

Periodens resultat, rullande 4 kvartal, i relation till det genomsnittliga egna kapitalet.

Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT), rullande 4 kvartal, som en procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital definieras som nettoskuld samt eget kapital.

EBITA

Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar.

EBITA %

Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar i procent av intäkterna.

EBITA, just.

Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar justerat för resultatposter av engångskaraktär.

EBITA, just. %

Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar justerat för resultatposter av engångskaraktär i procent av intäkterna.

EBITDA

Rörelseresultat före avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar.

EBITDA %

Rörelseresultat före avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar i procent av intäkterna.

Eget kapital per aktie före/efter utspädning

Eget kapital i relation till antal utestående aktier vid periodens utgång före/efter utspädning.

Genomsnittligt antal aktier – efter utspädning

Vägt genomsnittligt antal aktier utestående under perioden inklusive potentiella ytterligare aktier.

Genomsnittligt antal aktier – före utspädning

Vägt genomsnittligt antal aktier utestående under perioden.

Nettoskuld

Nettot av räntebärande skulder och räntebärande tillgångar såväl som likvida medel och jämförliga poster.

Nettoskuld/EBITDA-kvot

Nettoskuld vid periodens utgång i relation till Rörelseresultat före avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar (EBITDA), rullande 4 kvartal.

Nettoskuld/Eget kapital

Nettoskuld i relation till eget kapital.

Orderingång

Alla ordrar där avtal tecknats under den aktuella redovisningsperioden och som bekräftats. Annullerade ordrar påverkar rapporterad orderingång om de annulleras bokningsåret.

Räntetäckningsgrad

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i relation till finansiella kostnader.

Rörelsemarginal (EBIT)  %

Resultat före finansiella poster och skatt som en procent av intäkterna.

Rörelseresultat (EBIT)

Resultat före finansiella poster och skatt.

Soliditet

Eget kapital i relation till totala tillgångar.

Vinst per aktie

Periodens resultat i relation till genomsnittligt antal aktier före/efter utspädning.