Definitions

Alimak Group använder alternativa nyckeltal, det vill säga nyckeltal och resultatmått som inte är definierade inom IFRS. De alternativa nyckeltalen används för att hjälpa såväl investerare som ledning att analysera bolagets verksamhet. Nedan beskrivs de alternativa nyckeltal som används.

R12M

Siffror för de senaste 12 månaderna mätt bakåt från rapporteringsperioden.

Genomsnittligt antal aktier

Viktat genomsnittligt antal utestående aktier under perioden samt potentiella ytterligare aktier.

Resultat per aktie

Resultat efter skatt i relation till genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning.

EBITA

Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar.

EBITA just.

Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar. Jämförelsestörande poster återförs.

EBITDA

Rörelseresultat före avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar.

Soliditet

Eget kapital i procent av totala tillgångar.

Eget kapital per aktie

Eget kapital i förhållande till antalet utestående aktier i slutet av perioden.

Nettoskuld

Räntebärande skulder minus likvida medel.

Räntetäckningsgrad

Resultat före skatt plus räntekostnader dividerat med räntekostnader.

Jämförelsestörande poster

Resultatposter av engångskaraktär med en betydande inverkan på resultatet och av vikt för att förstå resultatutvecklingen.

Nettoskuld/EBITDA-kvot

Räntebärande skulder netto (exklusive aktieägarlån) och tillgångar samt likvida medel.

Nettoskuld/eget kapital-kvot

Nettoskuld i relation till eget kapital.

Organisk tillväxt

Tillväxt justerad för förvärv/avyttringar och valutaeffekter.

Rörelsemarginal (EBIT i %)

Rörelseresultat (EBIT) som procent av intäkter under perioden.

Rörelseresultat (EBIT)

Resultat före finansiella poster och skatt.

Orderingång

Alla ordrar där avtal tecknats under den aktuella redovisningsperioden och som bekräftats. Annullerade ordrar påverkar rapporterad orderingång om de annulleras

under bokningsåret.

Avkastning på sysselsatt kapital

Rörelseresultat (EBIT), värde av rullande 12-månader, i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Med sysselsatt kapital menas nettoskuld plus eget kapital

plus aktieägarlån.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter skatt för perioden, värde av rullande 12-månader, i procent av genomsnittligt eget kapital exklusive aktier utan bestämmande inflytande.