Investerare

Vårt syfte med Investor Relations är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Alimak Groups ställning, verksamhet och utveckling.

Pressmeddelanden

Alimak Groups IR-verksamhet förser kapitalmarknad, investerare, aktieägare och andra intressenter med relevant information i enlighet med gällande lagstiftning, Nasdaq Stockholms regelverk, Svensk kod för bolagsstyrning, Alimak Groups informations & kommunikationspolicy samt kända rekommendationer. Presentationer av bolaget görs främst via kvartalsvisa delårsrapporter, pressreleaser samt regelbundna träffar med aktieägare, analytiker och investerare. All finansiell information publiceras och kan laddas ned från Alimak Groups webbplats. Tryckt information distribueras per post på begäran.

Senast kvartal