Revisorer

De externa revisorerna ska granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den VDs förvaltning. Revisorerna ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till årsstämman.

Vid årsstämman 2021 omvaldes det registrerade revisionsbolaget EY (Ernst & Young) till revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

Rickard Andersson

Auktoriserad revisor

Henrik Jonzén.
Huvudansvarig revisor. Revisor i bolaget sedan 2020.
Född 1977.