Ersättning

Ersättning till styrelseledamöter

På årsstämman den 9 maj 2019 beslutades det att arvode ska utgå för tiden till slutet av nästa årsstämma 2020, med 640 000 kronor till styrelsens ordförande och med 310 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter. Vidare utgår ersättning med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 75 000 kronor till övriga medlemmar i revisionsutskottet, till ordförande i ersättningsutskottet med 70 000 kronor och 50 000 kronor till övriga medlemmar i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare

Enligt Aktiebolagslagen är Styrelsen skyldig att lägga fram förslag till riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare på årsstämman. Sådana av årsstämman beslutade riktlinjer är endast tillämpliga på nya anställningsavtal ingångna mellan Bolaget och respektive ledande Befattningshavare, varför det kan finnas anställningsavtal som inte fullt ut följer de nu gällande riktlinjerna.

Grundprincipen är att ersättning och andra anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. Alimak Group tar hänsyn både till global ersättningspraxis och praxis i landet för varje ledande Befattningshavare. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, rörliga komponenter i form av årlig och långsiktig rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Grundlönen ska vara konkurrenskraftig och reflektera ansvar och prestation.

Racks Image
Racks Image

Kuggstängerna - produkternas ryggrad

Alla ledande befattningshavare kan, från tid till annan, erbjudas kontantbonusar. Dessutom kan årsstämman besluta att erbjuda långsiktiga incitamentsprogram såsom aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Dessa incitamentsprogram ska vara avsedda att bidra till långsiktig värdetillväxt och skapa ett delat intresse för värdetillväxt för aktieägare och anställda.

Frågor om ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska beredas av ersättningsutskottet och beslutas av Styrelsen.

Styrelsen får frångå riktlinjerna i vissa fall om det finns särskilda skäl för det.

Ersättningar räkenskapsåret 2018

Tabellen nedan visar en överblick över ersättningar till Styrelsen, den verkställande direktören och övriga medlemmar av Koncernledningen för räkenskapsåret 2018.

Arvode Fast lön Rörlig lön Pension Övriga förmåner Summa (MSEK)
Styrelseledamöter 2,4 2,4
VD 4,6 0,8 1,9 7,2
Övriga medlemmar av Koncernledningen 18,3 8,3 3,7 0,4 30,8

Prestationsbaserat aktiesparprogram för ledande befattningshavare (LTI 2018)

Årsstämman 2018 har beslutat om att införa ett prestationsbaserat aktiesparprogram för ledande befattningshavare, LTI 2018. Programmet har en löptid på cirka tre år och kommer att erbjudas 50 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Alimak-koncernen.

Deltagande förutsätter en investering i Alimak-aktier. Varje förvärvad Alimak-aktie ger deltagaren rätt att efter en treårsperiod vederlagsfritt tilldelas ett visst antal aktier, förutsatt att vissa prestationsmål rörande vinst per aktie uppfylls.

Totalt kan högst 73 500 Alimak-aktier tilldelas deltagarna vilket motsvarar cirka 0,14 procent av utestående aktier och röster i Alimak. Vinsten för deltagarna är begränsad på så sätt att deltagarna får tillgodoräkna sig en värdestegring om maximalt 300 procent av den genomsnittliga aktiekursen under programmets anmälningstid.

Under antagandet av full måluppfyllelse och att aktiekursen når maximala 560 kronor (vilket är maxvinsten för deltagarna om den genomsnittliga aktiekurs under programmets anmälningstid är 140 kronor) kan kostnaden för LTI 2018, inklusive sociala avgifter, maximalt uppgå till cirka 23,3 miljoner kronor, vilket på årsbasis motsvarar cirka 7,8 miljoner kronor. Under antagandet av en måluppfyllelse om 50 procent och en genomsnittlig aktiekurs under programmets anmälningstid på 140 kronor beräknas den totala kostnaden för LTI 2018, inklusive sociala avgifter, uppgå till högst cirka 16,8 miljoner kronor, vilket på årsbasis motsvarar 5,6 miljoner kronor.

Prestationsbaserat aktiesparprogram för ledande befattningshavare (LTI 2019)

Årsstämman 2019 har beslutat om att införa ett prestationsbaserat aktiesparprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Alimak-koncernen, LTI 2019. Programmet har en löptid på cirka tre år och kommer att erbjudas 50 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Alimak-koncernen.

Deltagande förutsätter en investering i Alimak-aktier. Varje förvärvad Alimak-aktie ger deltagaren rätt att efter en treårsperiod vederlagsfritt tilldelas ett visst antal aktier förutsatt att vissa villkor uppfylls, däribland ett prestationsmål rörande vinst per aktie.

Totalt kan högst 73 500 Alimak-aktier tilldelas deltagarna i LTI 2019 vilket motsvarar cirka 0,14 procent av utestående aktier och röster i Alimak. Vinsten för deltagarna är begränsad på så sätt att deltagarna får tillgodoräkna sig en värdestegring om maximalt 300 procent av den genomsnittliga aktiekursen under programmets anmälningstid.

Under antagandet av full måluppfyllelse och en genomsnittlig aktiekurs under programmets anmälningstid på 135 kronor (vilket innebär att deltagarnas vinst begränsas om aktiekursen överstiger 540 kronor vid programmets slut) kan kostnaden för LTI 2019, inklusive sociala avgifter, maximalt uppgå till cirka 22 miljoner kronor, vilket på årsbasis motsvarar cirka 7 miljoner kronor. Under samma förutsättningar men med antagandet av en måluppfyllelse om 50 procent beräknas den totala kostnaden för LTI 2019, inklusive sociala avgifter, uppgå till högst cirka 11 miljoner kronor, vilket på årsbasis motsvarar 4 miljoner kronor.

Nuvarande anställningsavtal för verkställande direktören, Koncernledningen och andra ledande befattningshavare

Ersättning till den verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen utgörs av fast lön, rörlig lön, övriga förmåner samt pension. Den rörliga lönen uppgår generellt till mellan 40 % till 70% av den årliga fasta lönen och är kopplad till Bolagets resultat. För en majoritet av medlemmarna i koncernledningen gäller en uppsägningstid om sex till tolv månader om anställningen sägs upp av Bolaget. Fyra medlemmar i Koncernledningen och andra ledande befattningshavare har rätt till avgångsvederlag (under en period om tolv till arton månader). Verkställande direktörens avgångsvederlag motsvarar tolv månaders fast lön.

Information om pensionsförpliktelser anges i Bolagets reviderade koncernredovisning för räkenskapsåret 2018, not 2.