Bolagsstämmor

Bolagsstämma

Enligt aktiebolagslag (2005:551) (”Aktiebolagslagen”) är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ och aktieägarna utövar sin rösträtt vid sådana stämmor. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämmor sammankallas.

Bolagets årsstämmor hålls i Stockholm, Sverige, före juni månads utgång varje kalenderår. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel avseende fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Styrelsen väljs normalt vid årsstämma intill slutet av nästa årsstämma. Enligt Bolagsordningen ska Styrelsen, i den mån den väljs av årsstämman, bestå av minst tre och högst tio ledamöter.

Kallelser till årsstämmor och extra bolagsstämmor där ändringar i Bolagsordningen ska behandlas måste utfärdas inte tidigare än sex veckor och inte senare än fyra veckor innan bolagsstämman. Kallelser till övriga extra bolagsstämmor måste, efter det att Bolagets aktier är noterade, utfärdas inte tidigare än sex veckor och inte senare än tre veckor innan den extra bolagsstämman. Kallelser till bolagsstämmor ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på Bolagets webbplats. Att kallelse till bolagsstämma skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. När Alimak Group AB (publ) har noterats kommer ett pressmeddelande på svenska och engelska innehållande kallelsen i sin helhet att utfärdas före varje bolagsstämma.

Alimak i byggindustrin
Alimak i byggindustrin

Alimak i byggindustrin

Rätt att delta på bolagsstämma

Samtliga aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear Sweden”) förda aktieboken fem vardagar (lördagar inkluderade) före bolagsstämma, och som senast det datum som anges i kallelsen till bolagstämman har meddelat Bolaget sin avsikt att närvara, är berättigade att delta på bolagsstämman och att rösta för hela antalet innehavda aktier.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade hos en bank eller annan förvaltare måste utöver att informera Bolaget begära att deras aktier tillfälligt registreras i eget namn i den av Euroclear Sweden förda aktieboken, för att vara berättigade att delta på bolagsstämman. Aktieägare bör informera sina förvaltare i god tid före avstämningsdagen.

Aktieägare får delta vid bolagsstämma personligen eller genom fullmaktsombud, och får medföra högst två biträden.

Aktieägares initiativrätt

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat vid bolagsstämma måste skriftligen begära detta hos Styrelsen. Begäran måste vanligtvis vara Styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman.