Samhällsansvar

Som ett internationellt bolag med 2 400 medarbetare, tillverkning i åtta länder och försäljning i mer än 100 länder, påverkar Alimak Group samhället på många olika sätt. Med Alimak Groups ledande ställning inom branschen följer ett stort ansvar att bidra till en mer hållbar utveckling av bygg- och industrisektorerna världen över.

Resurseffektiva och ansvarsfulla transportlösningar utgör en viktig stödfunktion för många olika segment inom industri och byggsektorn. Alimak Group är inriktat på att öka värdeskapandet för intressenter och för samhället i stort och strävar efter att minska miljöpåverkan under lösningarnas levnadstid, från utvinning av råvaror, tillverkning av hissar och plattformar, transporter till användning och eftermarknad, inklusive renovering och återvinning.

Alimak Groups ambition är att beakta alla delar som ingår i att driva en ansvarsfull och etisk verksamhet; Ekonomi, socialt ansvarstagande och miljöpåverkan i beslut och dagliga verksamhet. Detta har beslutats av Alimak Groups styrelse och koncernledning och manifesterats i form av Alimaks uppförandekod samt Alimaks uppförandekod för leverantörer.

Uppförandekoden är baserad på UN Global Compacts principer gällande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljö samt affärsetik och anti-korruption.

Gruppen har identifierat fyra fokusområden för hållbarhetsarbetet.

1. Säkra, effektiva och tillförlitliga lösningar

Alimak Group fokuserar på att kontinuerligt förbättra produkternas säkerhet, effektivitet, användarvänlighet och livslängd. Koncernen leder den tekniska utvecklingen inom branschen och dess globala närvaro möjliggör effektivare tjänster till kunder över hela världen.

Alimak construction hoists at work in Dubai UAE
Alimak construction hoists at work in Dubai UAE

Alimak construction hoists at work in Dubai, UAE

Genom förvärven av Facade Access Group och Avanti har Alimak Group nästan fördubblat sin tekniska kapacitet, stärkt sin kompetensbas och utökat sin geografiska närvaro.

Under 2017 kopplades de tekniska utvecklingscentren samman i ett globalt nätverk. Under 2017 lanserade Alimak Group flera nya hissar och plattformsprodukter som är anpassade för den asiatiska marknaden. Dessutom lanserades ett antal produkter för fasadunderhåll med nya, förbättrade egenskaper som kommer att öka deras framtida konkurrenskraft och möjliga användningsområden. Inom vindkraftssegmentet introducerades flera nya verktyg och lösningar, med fokus på att ge säkrare och enklare installationer och bättre effektivitet.

2. Resurseffektiv produktion

Alimak Group fokuserar på att minska produktionens miljöpåverkan på lång sikt, framför allt genom att säkerställa en effektiv och ansvarsfull användning av råvaror, energi, vatten och kemikalier, liksom genom att minimera mängden utsläpp och avfall. Alla tolv produktionsanläggningar är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Arbete pågår för närvarande för att utöka certifieringen till ISO 9001:2015, ISO 14001 och OHAS 18001 under 2018 och 2019.

Under senare år har produktionsanläggningarna investerat i ett antal resursbesparande åtgärder. Bland dessa kan nämnas ny utrustning för laserskärning, tidsstyrda ugnar I målarverkstaden, övergång till lågenergilampor och flera andra åtgärder som leder till minskad energiförbrukning.

3. Ansvarsfulla och effektiva inköps- och logistiklösningar

Alimak Group kräver att alla leverantörer och deras underleverantörer följer koncernens uppförandekod, övriga policyer och krav. Uppförandekoden ingår som en del i alla nya och förnyade avtal med leverantörer. Andra åtgärder för att säkerställa efterlevnaden är utbildning och besök hos leverantörer

Alimak Group har en omfattande global närvaro, vilket innebär att effektiv logistik är av avgörande betydelse för att minska antalet transporter av produkter och reservdelar. Detsamma gäller de resor som görs av representanter för Alimak Groups försäljnings- och serviceorganisation. Målet är att minimera såväl direkta som indirekta utsläpp av växthusgaser orsakade av transporter och resor. Alimak Group väljer ”gröna” transporter när så är möjligt, till exempel genom att ersätta varutransporter med båt från Kina med tågtransport.

4. Medarbetare och affärsetik

Alimak Group har verksamhet i mer än 100 länder och genom förvärven av Manntech, CoxGomyl och Avanti har antalet medarbetare ökat från cirka 1 200 till ungefär 2 400. Uppförandekoden har haft en viktig uppgift i arbetet med att säkerställa att alla inom bolaget förstår och delar Alimak Groups värderingar i fråga om affärsetik. Alla medarbetare, inklusive ledningen, har genomgått ett webbaserat utbildningsprogram.

Alimak Groups whistleblower-system låter kunder, leverantörer och medarbetare anonymt slå larm om eventuella avvikelser från Alimak Groups uppförandekod och affärsetiska riktlinjer. Bolagets efterlevnadsansvarige ansvarar för att säkerställa att problemen som lyfts hanteras på korrekt sätt. Rapporter lämnas vid varje styrelsemöte.