Miljöarbete

Miljöarbete

Vår bransch har en betydande påverkan på miljön genom användning av olika naturresurser, transporter, tillverkning, användning, skrotning och återvinning av vertikala transportlösningar.

Alimaks ambition är att vara världsledande inom alla viktiga områden när det gäller våra produkters egenskaper, inte bara när det gäller säkerhet och kvalitet. Produkternas miljöpåverkan under sin livscykel beaktas vid utvecklingen av nya modeller och hur vår egen verksamhet påverkar miljön.

Miljöledningssystem

Alimak certifierades 2009 av Det Norske Veritas, DNV gällande miljöstandarden ISO 14001. Revisioner görs en gång per år där förbättringsområden inom miljö identifieras och implementeras.

Prioriterade områden

Våra prioriterade områden, för en minskad miljöpåverkan, är reducerade utsläpp av växthusgaser och effektiv resurshushållning över hela produktlivscykeln inklusive en ansvarsfull återvinning. Alimak kan genom sin globala marknadsnärvaro erbjuda service, underhåll, reservdelar och renovering av produkter som förlänger livslängden på våra lösningar och ger en god resurshushållning.

Alimaks miljöpåverkan är indelade i fem områden:

  • Avfall
  • Utsläpp till luft
  • Utsläpp till vatten
  • Transporter
  • Energiförbrukning
Alimak Elevator Image
Alimak Elevator Image

Alimakhiss förbättrar serviceåtkomsten i kraftvärmeverkets skorsten, Torsvik, Jönköping

Avfall

Allt avfall från Alimaks fabrik i Skellefteå separeras i ett antal olika fraktioner för att kunna återanvändas, återvinnas eller konverteras till energi.

Utsläpp till luft

Luftföroreningar från våra tillverkning består huvudsakligen av två delar; utsläpp i samband med svetsning samt vid blästring. Alla utsläpp passerar avancerade filter innan de lämnar fabrikerna och vi säkerställer genom externa regelbundna analyser att utsläppen minimeras och att de är inom ramen för de lokala myndighetskraven. Utöver detta sker också utsläpp i samband med användning av lösningsmedel. Under de senaste åren har Alimak vidtagit åtgärder för att minska användningen av lösningsmedel.

Utsläpp till vatten

Alla kemikalier placeras i behållare för att förhindra läckage till mark och vatten. Det vatten som används i fabrikerna i tillverkningsprocessen renas med kemikalier för att rena det innan det kan släppas ut i kommunens reningssystem. Externa analyser av vattnet görs för att kvalitetssäkra processen.

Transporter

Alimak levererar hissar och tillhörande tjänster till kunder över hela världen. Transporterna sker genom flyg, tåg, båt och lastbil. För att minska miljöbelastningen från transporter är tåg och båt förstahandsalternativet för Alimak och med systematiserad lasting och förpackning för att säkerställa en hög effektivitet och minimerad resursförbrukning.

Fjärrvärme och minskad energiförbrukning

Andra exempel på Alimaks miljöförbättrande åtgärder är användningen av fjärrvärme som har minskat förbrukningen av Olja med 90%. Energianvändningen inom lackering har minskats genom att optimera ungnarna, användning av lågenergilampor, minskat läckage vid användning av tryckluft samt optimering av värmesystemen på fabrikerna.

Alimak arbetar med ständiga förbättringar som en naturlig del i verksamheten I strävan att vara branschledande när det gäller kvalitet, säkerhet och miljö.

Organisation och rapportering

Alimak har ett miljöråd med representanter från olika delar av företaget för utveckla vårt miljöledningssystem och att löpande arbeta för att bli mer effektiva och minska företagets resursanvändning och miljöpåverkan.