Definitioner

Orderingång

Alla ordrar där avtal tecknats under den aktuella redovisningsperioden och som bekräftats. Annullerade ordrar påverkar rapporterad orderingång om de annulleras bokningsåret.

EBITDA

Rörelseresultat före avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar

EBITDA %

Rörelseresultat före avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar som en procent av intäkterna.

EBITA

Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar.

EBITA %

Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar som en procent av intäkterna.

EBITA, just.

Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar justerat för resultatposter av engångsnatur som därmed möjliggör en förståelse för den underliggande resultatutvecklingen över tiden.

EBITA, just. %

Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar justerat för resultatposter av engångsnatur som därmed möjliggör en förståelse för den underliggande resultatutvecklingen över tiden som en procent av intäkterna.

Rörelseresultat (EBIT)

Resultat före finansiella poster och skatt.

Rörelseresultat (EBIT) %

Resultat före finansiella poster och skatt som en procent av intäkterna.

Soliditet

Aktiekapital I relation till totalt kapital

Nettoskuld

Räntebärande skulder (aktieägarlån exkluderade) och tillgångar såsom kassa och därmed jämförliga poster.

Nettoskuld/Eget kapital

Räntebärande skulder (aktieägarlån exkluderade) och tillgångar såsom kassa och därmed jämförliga poster i relation till eget kapital.

Antal aktier före utspädning.

Genomsnittligt antal aktier före utspädning.

Vinst per aktie före/efter utspädning.

Resultat efter skatt I relation till Genomsnittligt antal aktier före, respektive efter utspädning.

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning.

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning.

Eget kapital per aktie före/efter utspädning

Eget kapital I relation till antal utestående aktier före/efter utspädning.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter skatt för perioden, rullande 12 månader i relation till det genomsnittliga aktiekapitalet exkluderat för aktier utan bestämmande inflytande.

Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT), rullande 12 månader som en procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital är skulder samt aktiekapital samt eventuella lån från aktieägarna.

Räntetäckningsgrad

Resultat efter finansiella poster samt finansiella kostnader i relation till finansiella kostnader.

Nettoskuld//EBITDA-kvot

Genomsnittlig nettoskuld I relation till Rörelseresultat före avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar (EBITDA), rullande 12 månader.